Till innehåll på sidan

Antal utrikes födda elever med historik av deltagande i modersmålsundervisning, efter skolår och elevpanel, år 2014–2020

Diagram. Antal utrikes födda elever med modersmålsundervisning i skolår 3-9 efter skolår och elevpanel.

Diagram. Antal utrikes födda elever med modersmålsundervisning i skolår 3-9 efter skolår och elevpanel.

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

Bland de utrikes födda elever i panel 8 där vi har uppgift för skolår 3-9 var det ungefär 70 procent som hade deltagit i modersmålsundervisning någon gång under dessa skolår och omkring 30 procent som aldrig deltagit. Det finns ingen statistikt säkerställd skillnad mellan könen.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se