Till innehåll på sidan

Andel elever med stödundervisning, efter kön, skolår och elevpanel, åren 2008–2018

Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I alla skolår och i både panel 7 och 8 går det i diagrammet nedan att se hur en större andel pojkar än flickor verkar ha haft stödundervisning. I panel 8 skolår 3 och 7 är skillnaden statistiskt säkerställd.

Definitioner och förklaringar

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller "specialundervisning på annat sätt" (Skolförordningen (2011:185) och Skollagen (2010:800)).

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-11

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se