Till innehåll på sidan

Andel elever med stödundervisning respektive med åtgärdsprogram, efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel, åren 2014–2020

Diagram 1. Andel elever med stödundervisning efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel. Procent

Diagram 1. Andel elever med stödundervisning efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel. Procent


Diagram 2. Andel elever med åtgärdsprogram efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel. Procent

Diagram: Diagram 2. Andel elever med åtgärdsprogram efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel.

Skattningarna i diagrammen är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I alla skolår har andelen elever med stödundervisning respektive med åtgärdsprogram varit lägre bland dem där minst en förälder har eftergymnasial utbildning än bland dem där ingen av föräldrarna har eftergymnasial utbildning.

Definitioner och förklaringar

Uppgift om föräldrars utbildningsnivå kommer från Registret över befolkningens utbildning (Utbildningsregistret) med aktualitet 2013-12-31. I de fall uppgift saknades i den registerversionen används versionen med aktualitet 2014-12-31 och annars versionen med aktualitet 2015-12-31 följt av 2016-12-31, 2017-12-31 och 2018-12-31. Om uppgift saknas i alla dessa versioner används versionen med aktualitet 2019-12-31. I gruppen Saknas i Utbildningsregistret/Uppgift saknas ingår de fall där ingen uppgift om utbildningsnivå finns att tillgå för någon av föräldrarna. Det avser då både de fall där föräldrarna inte finns med i Utbildningsregistret (i huvudsak utrikesfödda), samt de fall där föräldrarna finns med men där vi saknar uppgift om utbildningsnivå. Gruppen består till största delen av fall där föräldrarna helt saknas i Utbildningsregistret. I de fall uppgift finns att tillgå för en av föräldrarna redovisas eleven enligt dennes utbildningsnivå.

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller "specialundervisning på annat sätt" (Skolförordningen (2011:185) och Skollagen (2010:800)).

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se