Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14:

Studieintresset störst bland kvinnor

Statistiknyhet från SCB 2014-03-10 9.30

Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2013/14 planerar att inom tre år påbörja en högskoleutbildning. En skillnad finns mellan könen, då 69 procent av kvinnorna planerar detta jämfört med 48 procent av männen.

Bland eleverna som läser ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan planerar 85 procent av kvinnorna och 77 procent av männen att läsa vidare. Störst är studieintresset bland elever som läser naturvetenskapsprogrammet, där totalt 93 procent planerar att läsa vidare. I den gruppen går det heller inte att se någon större skillnad mellan könen.

Bland eleverna som läser yrkesprogram på gymnasieskolan planerar 38 procent av kvinnorna och 14 procent av männen att påbörja en högskoleutbildning inom de närmaste tre åren. Skillnaden mellan könen är därmed större bland eleverna på yrkesprogram än den är bland eleverna på högskoleförberedande program.

Planer på att börja läsa på universitet/högskola inom de närmaste tre åren

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2013/14 efter kön och typ av program. Procent

Diagram

Lunds och Göteborgs universitet är populärast

Bland de elever som vill läsa vidare är Lunds och Göteborgs universitet de populäraste lärosätena, vilket varit fallet i de senaste tio årens undersökningar. Andra populära lärosäten är Uppsala och Stockholms universitet.

Utbildningens kvalitet är den främsta anledningen till varför eleverna vill studera vid ett särskilt lärosäte. Att lärosätet har ett gott rykte och ligger nära bostaden har också betydelse för valet. Avståndet till bostaden har större betydelse för kvinnor än för män.

Kvinnor väljer samhällsvetenskap och män teknik eller naturvetenskap

Samhällsvetenskap och ekonomi är de områden kvinnor i första hand vill studera. För män är det främst teknik och naturvetenskap, men även ekonomi är populärt. Andelen män som vill studera teknik eller naturvetenskap är 30 procent jämfört med omkring 10 procent av kvinnorna. Andelen kvinnor som vill studera samhällsvetenskap är nästan 20 procent jämfört med 10 procent av männen.

Att studera vård och omsorg eller läsa till lärare är populärare bland de elever som går yrkesprogram än det är bland de elever som läser högskoleförberedande program.

De som inte vill studera vidare inom tre år vill arbeta istället

15 procent av kvinnorna och 34 procent av männen har inga planer på att börja studera på universitet/högskola inom tre år. De vanligaste anledningarna till att eleverna inte vill läsa vidare är att de vill arbeta istället eller att de är skoltrötta.

Nästan hälften av de som läser högskoleförberedande program vill läsa på universitet någon gång i framtiden, men inte inom de närmaste tre åren. Det kan jämföras med var tionde av eleverna på yrkesprogram. Av de som läser yrkesprogram uppger nästan var femte att en anledning till att de inte vill studera vidare är att de inte är behöriga att söka till universitet/ högskola. Nästan var tionde elev på yrkesprogram uppger att de inte har blivit erbjudna att läsa in de kurser som behövs för att bli behöriga.

Definitioner och förklaringar

Gymnasieungdomars studieintresse är en urvalsundersökning som genomförts sedan läsåret 1992/93. Fram till läsåret 2003/04 genomfördes undersökningen varje år. Därefter har den genomförts vartannat år.

Målpopulationen är elever i gymnasieskolans årskurs 3. I 2013 års undersökning ingick 5 014 elever och svarsandelen i urvalet, med hänsyn tagen till urvalets design, var 45 procent. Statistiken samlades in under oktober–december 2013 via post- och webbenkät.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Temarapport.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se