Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2019/20:

Tre av fyra på gymnasieskolans högskoleförberedande program vill läsa vidare

Statistiknyhet från SCB 2020-03-06 9.30

Hösten 2019 hade cirka 75 procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 som läser på högskoleförberedande program planer på att läsa vidare, visar en ny rapport. Motsvarande andel bland elever på yrkesprogram är cirka 30 procent. Inga skillnader finns mellan kvinnor och män som läser högskoleförberedande respektive yrkesprogram.

Bland samtliga elever oavsett program är det runt 70 procent av kvinnorna och drygt 50 procent av männen som vill läsa på universitet/högskola inom de kommande tre åren. Det är fler kvinnor totalt sett som vill läsa vidare, vilket i stor utsträckning beror på att det är fler kvinnor som läser på högskoleförberedande program där det är vanligare att vilja studera vidare.

Andel som planerar att börja studera på universitet/högskola inom de närmaste tre åren

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 höstterminen 2019 efter kön och programtypdiagram

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet.

Precis som tidigare år vill cirka 60 procent av eleverna studera vidare.

Stora skillnader i vad kvinnor och män vill studera

Det finns stora skillnader i vad kvinnor och män vill läsa för ämne på högskolan. De vanligaste förstahandsvalen är samhällsvetenskap bland kvinnor och teknik bland män. Följande ämnesområden var vanligare bland kvinnor än bland män:

  • Juridik
  • Samhällsvetenskap
  • Läkare/veterinär/tandläkare
  • Vård och omsorg

Följande ämnesområden var vanligare bland män än bland kvinnor:

  • Data
  • Teknik

Mycket större andel bland utrikes födda elever som vill studera vidare

Knappt 80 procent av alla utrikes födda elever planerar att studera vid högskola/universitet inom de närmaste tre åren. Det kan jämföras med knappt 60 procent bland inrikes födda elever. Det finns inga skillnader jämfört med tidigare år. Skillnaden beror främst på att en större andel utrikes födda vill studera vidare oavsett programtyp.

Andel som planerar att börja studera på universitet/högskola inom de närmaste tre åren efter nationell bakgrund och programtyp

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 höstterminen 2019 efter kön och programtyp

diagram

Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda vad gäller vilket ämne de vill studera på högskolan är generellt små. En skillnad som går att urskilja är att en högre andel bland utrikes födda vill bli läkare.

Definitioner och förklaringar

Fokus i rapporten är att undersöka intresset för högskolestudier bland elever i gymnasieskolans årskurs 3 och orsaker till att elever planerar eller inte planerar att läsa vidare. Resultaten är baserade på en enkätundersökning som utfördes bland cirka 5 800 elever och där svarsfrekvensen var 39 procent. Resultaten har med statistiska metoder räknats upp så att siffrorna avser samtliga elever i årskurs 3.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Karolina Bock

Telefon
010-479 65 72
E-post
karolina.bock@scb.se