Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2021/22

Oförändrat studieintresse under coronapandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-03-29 8.00

Hösten 2021 var studieintresset bland eleverna på gymnasieskolans årskurs 3 lika stort som tidigare år. Ungefär 75 procent på högskoleförberedande program och cirka 30 procent på yrkesprogram planerar att läsa vidare.

Det visar en ny rapport från SCB. Utöver gymnasieelevers intresse för högskolestudier ingår även statistik om studiesituationen på gymnasieskolan under coronapandemin.

Fortsatt högre andel kvinnor än män planerar läsa vidare

Över tid har intresset för att studera vidare varit stabilt, både vad gäller andelen som planerar läsa vidare efter högskoleförberedande respektive efter yrkesprogram. Men även vad gäller hur stor andel kvinnor och män som vill läsa vidare. Runt 70 procent av kvinnorna planerar att läsa vidare medan drygt 50 procent av männen har samma planer.

Andel elever som planerar att börja läsa på universitet/högskola inom de närmaste tre åren, efter programtyp, kön och läsår

Elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåren 2013/14–2021/22

Andel elever som planerar att börja läsa på universitet/högskola inom de närmaste tre åren, efter programtyp, kön och läsår

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Med anledning av covid-19 fanns en förväntan om att andelen som planerade läsa vidare på universitet/högskola skulle öka. Bland de elever som går sista året i åk 3 hösten 2021 går det dock inte att se några effekter på andelen som planerar att studera vidare inom de närmaste tre åren.

Matematik har varit ett av de svårare ämnena

60 procent av alla elever tycker att distansundervisning under coronapandemin har fungerat mycket eller ganska bra. Samtidigt svarade 60 procent av eleverna att de lär sig mer på lektionerna i skolan. En större andel, 60 procent, av eleverna upplever att de haft sämre motivation under distansundervisning.

De svåraste ämnena har varit matematik och idrott och hälsa medan engelska och svenska/svenska som andra språk har fungerat bättre. Elever på yrkesprogrammet är mer positiva till hur distansundervisningen under pandemin fungerat och de är även den grupp som i högre andel är fortsatt positiva till distansundervisning vid högskolestudier. Inställningen till distansundervisning vid högskolestudier är oförändrad.

Distansstudier möjliggör att kunna arbeta och/eller bo kvar hemma

60 procent av eleverna på ett yrkesprogram kan tänka sig att läsa vidare på distans jämfört med 40 procent bland eleverna som går ett högskoleförberedande program. Att kunna bo kvar hemma och att kunna arbeta samtidigt är de vanligaste anledningarna till att vilja studera på distans på högskolan.

Runt 75 procent av eleverna kan tänka sig att kombinera studier med arbete. Det är ingen förändring sedan de två senaste undersökningarna. Även inställningen till CSN är oförändrad jämfört med 2017/18, 2019/20. Det är fortsatt en lite högre andel elever som planerar söka båda studielån och bidrag än de som planerar söka enbart bidrag.

Definitioner och förklaringar

Resultaten är baserade på en enkätundersökning som utfördes bland eleverna på gymnasieskolans årskurs 3 hösten 2021. Urvalet bestod av 5 836 elever. Svarsandelen var 32 procent. Resultaten har med statistiska metoder räknats upp så att siffrorna avser samtliga sistaårselever.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Jessica Baldgrim

Telefon
010-479 66 44
E-post
jessica.baldgrim@scb.se