Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan, examinerade 2021

Fler i arbete efter yrkeshögskolan 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-12-19 8.00

Arbetsmarknaden för examinerade efter yrkeshögskolan har börjat återhämta sig efter coronapandemin. Nu har återigen över 90 procent arbete som huvudsaklig sysselsättning året efter examen. Andelen som arbetar inom yrken som överensstämmer med utbildningen är ännu inte tillbaka till nivån innan pandemin.

Yrkeshögskolans (YH) främsta syfte är att bidra till kompetensförsörjningen i Sverige. De examinerades situation på arbetsmarknaden speglar hur bra utbildningarna lyckas med det. Men även externa faktorer, som till exempel coronapandemin, påverkar. Ny statistik från SCB visar situationen på arbetsmarknaden under hösten 2022 för examinerade från YH 2021.

Bättre sysselsättningsresultat för examinerade 2021

Av de som examinerades 2021 har 91 procent arbete som huvudsaklig sysselsättning hösten 2022. Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män.

– Andelen som arbetade var lägre i samband med pandemin 2020 och 2021. Nu har arbetsmarknaden återhämtat sig och så även andelen i arbete efter YH, förklarar analytiker Paula Kossack.

Arbete som huvudsaklig sysselsättning året efter examen från yrkeshögskolan. Kvinnor och män

Diagram

Oförändrad överensstämmelse mellan arbete och utbildning

Merparten av de examinerade som har arbete som huvudsaklig sysselsättning har också ett arbete som överensstämmer med utbildningen. Andelen med arbete som överensstämmer helt eller till största delen är 2022 cirka 65 procent, vilket är oförändrat jämfört med åren innan, men lägre än innan coronapandemin.

Bland kvinnor har andelen med arbete som överensstämmer helt eller till största delen legat omkring 70 procent under perioden 2016 till 2019, men sjönk sedan i samband med coronapandemin. Bland män ökade andelen fram till 2019 för att sedan sjunka på samma sätt som för kvinnor.

Överensstämmelse mellan arbete och utbildning året efter examen från yrkeshögskolan. Kvinnor och män

Diagram

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på en undersökning riktad mot cirka 19 500 studerande som examinerats från yrkeshögskoleprogram med avslutsdatum under 2021. Data samlades in direkt från de examinerade genom en enkät (webb/papper) under slutet på augusti till början på november 2022.

Av de tillfrågade examinerade svarade 41 procent på undersökningen. Resultaten har bearbetats med statistiska metoder så att de avser samtliga examinerade och inte bara de svarande.

Enkäten hittar du i dokumentet ”Statistikens framställning” under Dokumentation på Inträdet på arbetsmarknaden

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan publiceras hösten 2023. Statistik om inträdet på arbetsmarknaden efter högskolan publiceras hösten 2024.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se