Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2007–2021

Fortsatt ökning av kostnad per elev i grundskola och förskola 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-12-01 8.00

Totala kostnaden per elev i gymnasieskolan har utvecklats svagare de senaste åren jämfört med kostnaden per elev i grundskolan och förskolan. Totala kostnaden för yrkeshögskola och universitet/högskola fortsätter att öka. Statistiken för 2021 är i linje med senaste årens utveckling.

Gymnasieskolans totala kostnader per elev minskade och förskolans och grundskolans ökade jämfört med 2020. Resultaten 2021 ligger i linje med utvecklingen sen 2017 då totala kostnaden per elev i gymnasiet minskat men ökat i grundskolan och förskolan. Kostnad per elev för fler skolformer hittas i SCB:s statistikdatabas (Kostnader för utbildningsväsendet)

Total kostnad per elev. Kostnad i kronor och förändring mellan 2021 och 2020. Fasta priser
Skolform 2020 2021 Förändring %
Förskola 161 419 163 000 1
Grundskola 122 495 123 500 0,8
Gymnasieskola 129 851 129 300 ‑0,4

Totala kostnader per elev i fasta priser

Diagram: Totala kostnader per elev i fasta priser

Vid en närmare titt på gymnasieskolan uppdelat på huvudman kan vi se att den totala kostnaden per elev för gymnasieskolor med kommunal och regional huvudman minskade medan den ökade för gymnasieskolor med enskild huvudman. Kostnad per elev uppdelat på huvudman i gymnasiet för fler år hittas i SCB:s statistikdatabas (Kostnader för utbildningsväsendet)

Total kostnad per elev i gymnasieskola. Kostnad i kronor och förändring mellan 2021 och 2020. Fasta priser
Huvudman 2020 2021 Förändring %
Kommunal 130 600 130 200 ‑0,3
Enskild 112 900 113 200 0,3
Regional 229 800 216 300 ‑6

Kostnaden per elev i gymnasieskolan skiljer sig åt mellan olika huvudmän samt mellan inriktningar och internationella skolor. Skillnaden beror till stor del på att de olika huvudmännen anordnar olika gymnasieprogram vars kostnader skiljer sig åt samt att elevantalet varierar kraftigt.
Det är endast ett fåtal gymnasieskolor som har regionen som huvudman och de erbjuder huvudsakligen naturbruksutbildningar, vilka är kostsamma att anordna. Därför är det svårt att jämföra dessa kostnader med de för gymnasieskolor med kommunala eller enskilda huvudmän.

Totala kostnaden för yrkeshögskolan och universitet/högskola fortsätter att öka

Totala kostnaden för yrkeshögskolan har ökat kraftigt senaste åren och statistiken för 2021 visar att den utvecklingen fortsätter. Totala kostnaden för universitet/högskola ökade jämfört med 2020 och är i linje med senaste årens utveckling.

Total kostnad. Kostnad i miljoner kronor och förändring mellan 2021 och 2020. Fasta priser
Skolform 2020 2021 Förändring %
Yrkeshögskola 2 808 3 250 15,7
Universitet/Högskola 33 104 33 572 1,4

Totala kostnader i fasta priser

Diagram: Totala kostnader i fasta priser

Mer statistik:
I SCB:s statistikdatabas (Kostnader för utbildningsväsendet) hittar du mer kostnadsstatistik om utbildningsväsendet. Följande skolformer/verksamheter finns i statistikdatabasen:

Förskola
Förskoleklass
Fritidshem
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Specialskola
Gymnasieskola
Universitet/högskola
Komvux
Komvux som särskild utbildning
Komvux, svenska för invandrare
Konst- och kulturutbildningar
Yrkeshögskolan
Folkhögskolan
Arbetsmarknadspolitiska program
Studieförbund
Svenska skolor i utlandet
Studiestöd
Centrala kostnader

Skolverket publicerar årligen Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet där bland annat statistik uppdelat på kostnadsslag redovisas för grundskola och gymnasieskola.

Statistik om skolväsendet publiceras också på Skolverkets hemsida där exempelvis kostnader totalt och per kostnadsslag per kommun/region samt den officiella statistiken på riksnivå kan sökas fram.

Definitioner och förklaringar

Samtliga kostnadsjämförelser görs i fasta priser utifrån 2021 års penningvärde och är beräknade med hjälp av konsumentprisindex.
I kostnader för grundskola och gymnasiet ingår undervisning, lokaler och inventarier, skolmåltider, läroverktyg, elevhälsa, skolskjuts och övrigt.
I kostnader för förskola ingår personal, lokaler och inventarier, skolskjuts och övrigt. För fristående förskolor finns det endast uppgifter om kommunal ersättning till verksamheten, inte om den faktiska kostnaden.
Kostnader för Högskola/Universitet utgörs av kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och uppdragsverksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kostnader för yrkeshögskolan baseras på utbetalda statliga medel för yrkeshögskoleutbildningar.

Nästa publiceringstillfälle

2023-11-27

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Andreas Rasku

Telefon
010-479 67 43
E-post
andreas.rasku@scb.se