Till innehåll på sidan

Beskrivning av Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken bygger på publikationer publicerade av SCB, Universitets­kanslers­ämbetet, Skolverket, CSN (Centrala studie­stöds­nämnden) och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) med flera. Några uppgifter kommer direkt från berörd myndighet/organisation.

För information om insamling av kostnadsuppgifter av skol­former/verk­samheter hänvisas till respektive myndighet.

I totalkostnaden för utbildnings­väsendet ingår även studiestöd och centrala kostnader. De centrala kostnaderna består bland annat av kostnader för Skol­verket, Universitets­kanslers­ämbetet och CSN.

Syfte

Syftet med statistiken är att belysa offentliga kostnader för utbild­nings­väsendet i Sverige.

Statistikanvändare

Användare av statistiken är bland annat Utbild­nings­departementet, forskare och massmedia. UNESCO, OECD och Eurostat använder upp­gifterna till inter­nationella jämförelser.

Historik

Från 1970 fram till och med budgetåret 1991/92 bestod redovisningen av en samman­ställning av stats­budgetens utfall avseende utbildning. Huvudsakligen publicerades kostnaderna uppdelat på drift- och kapital­kostnader. Från och med 1992 sker redovisningen efter skol­form/verk­samhet och uppdelat på olika kostnads­slag för skol­formen/verk­samheten. Från och med 1995 publiceras det statistiska meddelandet årligen.