Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola – eftergymnasial utbildning, examinerade från gymnasieskolan 2013/14-2018/19

Fler kvinnor än män läser vidare

Statistiknyhet från SCB 2021-05-24 9.30

För andra året i rad är det fler kvinnor än män som går vidare till eftergymnasiala studier från ett högskoleförberedande program på gymnasiet.

Eftergymnasial utbildning omfattar högskoleutbildning och yrkeshögskolan, men även särskild kurs på folkhögskolan och konst- och kulturutbildningar. De mest aktuella siffrorna avser påbörjade studier till och med vårterminen 2020.

Av dem som examinerades från gymnasieskolan 2018/19 har 26 procent påbörjat eftergymnasiala studier inom ett år, vilket är en lika stor andel som föregående läsår. Högskolestudier är den absolut vanligaste formen av eftergymnasial utbildning, där har 23 procent registrerat sig inom ett år. Därutöver har 2 procent börjat studera på folkhögskolan, 1 procent på yrkeshögskolan och 0,3 procent på konst- och kulturutbildningar.

Av de kvinnor som examinerades från ett högskoleförberedande program läsåret 2018/19 har 36 procent läst vidare inom ett år, vilket är en liten ökning sedan förra läsåret. Andelen män som läser vidare är oförändrad och därmed är det nu för andra året i rad något fler kvinnor än män från ett högskoleförberedande program som läser vidare. Andelen kvinnor som läser vidare efter ett yrkesprogram har sedan mätperiodens start varit högre än andelen män. Både för kvinnor och män är andelarna oförändrade jämfört med läsåret innan.

Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom 1 år efter programtyp och kön

Diagram: Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom 1 år efter programtyp och kön

Övergångar inom 5 år

Bland dem som examinerades från gymnasieskolan 2014/15 har 60 procent påbörjat en eftergymnasial utbildning inom 5 år. Skillnaden är dock stor mellan de som examineras från högskoleförberedande program och yrkesprogram. Av examinerade från högskoleförberedande program har 79 procent läst vidare inom 5 år. Motsvarande siffra för yrkesprogram är 21 procent. Andelen kvinnor med examen från ett yrkesprogram som läst vidare inom 5 år är dubbelt så hög som motsvarande andel för män.

Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom 1, 3 och 5 år för examinerade 2014/15 efter programtyp och kön

Diagram: Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom 1, 3 och 5 år för examinerade 2014/15 efter programtyp och kön

Definitioner och förklaringar

Coronapandemins påverkan på antalet studenter

Publiceringen avser vidare studier till och med läsåret 2019/20. Coronapandemin har inneburit att antalet studenter ökat i eftergymnasiala utbildningar, främst från och med sommaren 2020. Det här syns inte än i övergång från gymnasieskolan, eftersom det är få utbildningar som börjar under den senare delen av vårterminen. I november 2021 kommer ny statistik om övergångar till högskolan 2020/21 att publiceras. I den redovisningen förväntar vi oss en ökning av övergång till högskolan.

Antal gymnasieexaminerade totalt efter gymnasieprogram, kön och avgångsår

ProgramAvgångsår
Kön2014/152018/19
Samtliga program 75 619 77 041
Kvinnor 38 723 38 438
Män 36 896 38 603
Högskoleförberedande program 50 414 53 328
Kvinnor 28 299 28 791
Män 22 115 24 537
Yrkesprogram 25 205 23 713
Kvinnor 10 424 9 647
Män 14 781 14 066

Följande eftergymnasiala utbildningsformer ingår i denna statistik:

I statistikdatabasen hittar du mer statistik om:

• övergången till eftergymnasiala utbildningar totalt sett
• övergången till högskoleutbildning
• övergången till yrkeshögskolan
• övergången till folkhögskolan
• övergången till konst- och kulturutbildningar.

Statistiken redovisas per gymnasieprogram och den kan också brytas ner per län och kommun. Det finns även tabeller över vilka inriktningar de examinerade läser på respektive eftergymnasial utbildningsform.

Nästa publiceringstillfälle

Övergång till högskolan till och med läsåret 2020/21 publiceras i november 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Tova Bergman

Telefon
010-479 60 81
E-post
tova.bergman@scb.se