Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola – eftergymnasial utbildning, examinerade från gymnasieskolan 2013/14-2017/18

Färre män läser vidare efter gymnasieskolan

Statistiknyhet från SCB 2020-05-14 9.30

Andelen män med examen från högskoleförberedande program som börjar studera inom det första året efter gymnasieskolan har sjunkit något. Bland examinerade 2017/18 är andelen män i nivå med kvinnorna (34 procent hos männen och 35 procent hos kvinnorna).

Denna statistiknyhet beskriver övergången från gymnasieskolan till eftergymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning omfattar högskoleutbildning och yrkeshögskolan, men även särskild kurs på folkhögskolan och konst- och kulturutbildningar.

För dem som examinerades från gymnasieskolan 2017/18 hade 25 procent påbörjat eftergymnasiala studier inom ett läsår. Andelen var dock mycket högre bland dem som examinerades från högskoleförberedande program (34 procent) än bland dem som examinerades från yrkesprogram. Bland examinerade från yrkesprogram fanns också stora skillnader mellan kvinnor och män: Det var mycket vanligare att kvinnor studerade vidare (9 procent) än att män gjorde det (4 procent).

Ser man på utvecklingen inom fem år behöver man gå tillbaka till de första examinerade från den reformerade gymnasieskolan, Gy2011. Av eleverna som examinerades från gymnasiet 2013/14 hade 59 procent påbörjat eftergymnasiala studier inom fem läsår. Andelen var 65 procent för kvinnor och 52 procent för män. Könsskillnaden berodde främst på att fler kvinnor än män med examen från yrkesprogram läste vidare.

Andel som påbörjat eftergymnasial utbildning inom ett, tre eller fem år. Examinerade från gymnasieskolan 2013/14

Diagram

Absolut vanligast att läsa på högskolan

Efter tre läsår har många påbörjat eftergymnasiala studier. För att undersöka skillnader mellan program och regioner tittar vi nu närmare på andelen som börjat studera vidare inom tre år.

Bland de personer som tog gymnasieexamen under läsåret 2015/16 hade hälften påbörjat eftergymnasiala studier inom tre läsår. Andelen var 56 procent för kvinnor och 44 procent för män. Den absolut största andelen av dem som påbörjar eftergymnasiala studier inom tre läsår, gör det i högskolan. Av gymnasieexaminerade 2015/16 hade 46 procent påbörjat högskoleutbildning, 3 procent hade läst särskild kurs vid folkhögskolan, 1 procent hade påbörjat konst- och kulturutbildningar och 3 procent hade påbörjat yrkeshögskolestudier inom tre läsår. Generellt sett är personer som börjar läsa vid yrkeshögskolan något äldre än dem som börjar läsa inom övriga utbildningsformer, vilket delvis kan förklara en lägre andel som påbörjat studier.

Högst andel från naturvetenskapliga programmet

Skillnaden i andelen som påbörjat eftergymnasiala utbildningar mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram, är av förklarliga skäl stor. För gymnasieexaminerade 2015/16 var andelen som övergått till eftergymnasial utbildning inom tre år 67 procent för högskoleförberedande program och 14 procent för yrkesprogram.

Av dem som examinerades från högskoleförberedande program på gymnasiet 2015/16, var det elever på naturvetenskapliga program som i högst grad hade påbörjat eftergymnasiala utbildningar inom tre läsår.

Lägst andel som påbörjat eftergymnasiala studier fanns bland examinerade från estetiska program. Skillnader mellan kvinnor och män var generellt små. Bland examinerade från ekonomiprogrammen och samhällsvetenskapliga programmet var det dock en tydligt högre andel kvinnor som hade läst vidare.

För elever på yrkesprogram som tog gymnasieexamen 2015/16 fanns högst andel som påbörjat eftergymnasiala utbildningar inom tre läsår bland elever på programmet riksrekryterande utbildningar, som omfattar inriktningar inom bland annat flygteknik och sjöfart, med 50 procent. Lägst andel övergångna var det på bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Andelen som läst vidare var större bland kvinnor än bland män på samtliga program, förutom riksrekryterande utbildningar och hantverksprogrammet och fordon- och transportprogrammet.

Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom tre år efter kön och gymnasieprogram. Examinerade från gymnasieskolan 2015/16.

Diagram

Andelen examinerade som började studera vid yrkeshögskolan, folkhögskolans särskilda kurser eller konst- och kulturutbildningar inom tre år efter gymnasieskolan var totalt sett låg. De allra flesta som läste vidare gjorde det på högskolan. Men några program stack ut:

  • Bland examinerade från estetiska programmet var det 39 procent som läst vidare på högskolan. Det var också mycket vanligt att läsa vidare inom folkhögskolan (17 procent) eller någon konst- och kulturutbildning (5 procent). Cirka 4 procent hade läst på yrkeshögskolan.
  • Även många med examen från humanistiska programmet har läst vidare på folkhögskolan (8 procent).
  • Examinerade från el- och energiprogrammet läste i hög utsträckning vidare på yrkeshögskolan. Det var 9 procent som läst på yrkeshögskolan inom tre år efter gymnasieexamen.
  • Ungefär hälften av dem med examen från riksrekryterande utbildningar som läst vidare, har läst vidare inom högskolan, och ungefär hälften har läst vidare inom yrkeshögskolan.

Andelen som läser vidare lägst bland examinerade från Jämtlands län

Det är stora regionala skillnader mellan andelen som påbörjat eftergymnasiala studier. Högst andel gymnasieexaminerade 2015/16 som påbörjat eftergymnasiala studier inom tre år, fanns i Stockholms län, där var siffran 60 procent. Lägst andel för samma tidsperiod fanns i Jämtlands län, 33 procent. Generellt sett är andelen högre i storstadsregioner och regioner med större högskolor eller universitet.

Andelen som började läsa på yrkeshögskolan var i genomsnitt 3 procent. I Östergötlands och Dalarnas län var andelen något högre (4 procent). Andelen som läste på folkhögskolan var även den i genomsnitt 3 procent, men något högre bland gymnasieexaminerade från Kronobergs län (6 procent) och Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län (5 procent).

Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom tre år efter kön och län. Examinerade från gymnasieskolan 2015/16

Län avser det län där de examinerade var folkbokförda sista året i gymnasieskolan. Diagram

Definitioner och förklaringar

Följande eftergymnasiala utbildningsformer ingår i denna statistik:

  • Högskolan. Under kalenderåret 2019 var det 89 800 personer som för första gången registrerade sig i högskolan och totalt 465 200 personer som var registrerade på minst en kurs. Mer statistik finns på www.scb.se/UF0205. Läs mer om högskolan på www.uka.se.
  • Yrkeshögskolan. Under kalenderåret 2019 var det 28 100 antagna som påbörjat studier och 63 200 som studerat under året på yrkeshögskolan. Mer statistik finns på www.scb.se/UF0701. Läs mer om yrkeshögskolan på www.myh.se.
  • Folkhögskolans särskilda kurs. Under kalenderåret 2019 var det 48 400 deltagare vid särskilda kurser. Mer statistik finns på www.scb.se/UF0601. Läs mer om utbildningsformen på www.folkbildningsradet.se.
  • Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. De senaste tillgängliga uppgifterna avser 2018. Då var det 3 400 antagna som påbörjat studier och 6 400 som studerat under året. Mer statistik finns på www.scb.se/UF0702. Läs mer om utbildningsformen på www.myh.se.

Nästa publiceringstillfälle

2021

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

David Berg

Telefon
010-479 60 04
E-post
david.berg@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se