Till innehåll på sidan

Sysselsättning och inkomster efter avslutad utbildning, 1998—2020

Fler läser vidare efter avslutad utbildning under coronapandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-03-30 8.00

Andelen som arbetade året efter gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan minskade under 2020. En högre andel fortsatte i stället att studera. I motsats till finanskrisen var andelen gymnasieungdomar som varken arbetade eller studerade fortsatt låg.

Det visar ny statistik om sysselsättning och inkomster efter avslutad utbildning från SCB. Den här statistiken omfattar avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan och yrkeshögskolan. Mätningen görs på ett sådant sätt att utbildningsformerna kan jämföras.

De viktigaste resultaten

  • Andelen gymnasieavgångna som arbetade året efter studenten minskade kraftigt under coronapandemin samtidigt som andelen som studerade ökade i motsvarande omfattning. Andelen som varken arbetade eller studerade året efter gymnasieskolan var fortsatt låg.
  • Det var en liten nedgång i andelen som arbetade året efter examen från yrkeshögskolan och från högskolan. I stället ökade andelen som fortsatte att studera.
  • Bland de med examen från yrkeshögskolan ökade andelen som varken arbetade eller studerade under coronapandemin. Motsvarande andel var oförändrad bland examinerade från högskolan.
  • Sett till examinerade som arbetade året efter avslutad utbildning var utvecklingen av de genomsnittliga årsinkomsterna från arbete sämre bland män än bland kvinnor under pandemin. Det gäller alla tre utbildningsformerna.

Vanligast att börja arbeta efter yrkeshögskolan

Majoriteten av de som får en examen från yrkeshögskolan och högskolan lämnar studierna och börjar arbeta. Av de 14 100 som tog en examen från yrkeshögskolan 2018/19 arbetade 81 procent under hösten 2020. 12 procent fortsatte att studera, antingen inom yrkeshögskolan eller en annan utbildningsform. Det var ungefär samma mönster för kvinnor som för män.

Av de 54 400 som avslutade sin högskoleutbildning med examen 2018/19 arbetade 77 procent under hösten 2020. Jämfört med yrkeshögskolan var det en högre andel som fortsatte att studera (20 procent). Här ingår främst de som fortsätter att läsa på avancerad nivå efter sin kandidatexamen. Det var ungefär dubbelt så många kvinnor än män som tog examen från högskolan 2018/19, men det är vanligare att män fortsätter att studera efter sin examen. Det beror till stor del på att många fler kvinnor än män läser kortare yrkesutbildningar, till exempel till sjuksköterska, förskollärare eller socionom.

Bland gymnasieavgångna är arbete och fortsatta studier ungefär lika vanliga. Av de 84 400 som avslutade gymnasieskolan med examen eller studiebevis under 2018/19 arbetade 49 procent av männen och 42 procent av kvinnorna. Bland kvinnorna var det i stället vanligare att fortsätta att studera eller att både arbeta och studera.

Sysselsättning året efter avslutad gymnasieutbildning, examen från yrkeshögskolan och examen från högskolan efter kön. Avgångna/examinerade 2018/19

Diagram: Sysselsättning året efter avslutad gymnasieutbildning, examen från yrkeshögskolan och examen från högskolan efter kön. Avgångna/examinerade 2018/19

Fler i studier och färre i arbete bland gymnasieavgångna under coronapandemin

Andelen gymnasieavgångna som året efter gymnasieskolan arbetar har minskat de senaste åren. Minskningen började redan 2018. I stället har andelen som studerar eller både arbetar och studerar ökat. Bland män var det hösten 2020 ungefär hälften som arbetade och ungefär 40 procent som studerande eller både studerade och arbetade. Bland kvinnor var det en lägre andel som arbetade, ungefär 40 procent, och en högre andel som studerade eller både studerade och arbetade, ungefär hälften. Ett liknande mönster fanns efter finanskrisen. Då var det en kraftig nedgång av andelen som arbetade och en mindre uppgång av andelen som studerade.

Under finanskrisen ökade andelen som varken arbetade eller studerade kraftigt, framför allt bland män. En sådan utveckling går inte att se för 2020. Andelen som varken arbetar eller studerar gick förvisso upp bland män, men ökningen är liten och började redan 2018. Bland kvinnor minskade andelen.

Sysselsättning året efter avslutad gymnasieutbildning efter kön. Avgångna från gymnasieskolan 1996/97–2018/19

Diagram: Sysselsättning året efter avslutad gymnasieutbildning efter kön. Avgångna från gymnasieskolan 1996/97–2018/19

I Excelfilen nedan hittar du en tabell med mer detaljer (Sysselsättning och inkomster 2019 och 2020 efter gymnasiet, yrkeshögskolan och högskolan).

Liten nedgång i andelen som arbetade året efter examen från högskolan

Även bland examinerade från högskolan minskade andelen som lämnade studierna och började arbeta, men minskningen var mycket mindre jämfört med gymnasieskolan. Bland examinerade från högskolan 2017/18 arbetade 79 procent av kvinnorna och 76 procent av männen under hösten 2019. För examinerade 2018/19 var 77 procent bland kvinnor och 73 procent bland män sysselsatta under hösten 2020. Det var en liknande minskning som efter finanskrisen 2008. Precis som efter finanskrisen ökade i stället andelen som fortsatte att studera. Andelen som varken arbetar eller studerar har inte påverkats under coronapandemin, men den ökade något i kölvattnet av finanskrisen, framför allt bland män.

Sysselsättning året efter examen från högskolan efter kön. Examinerade från högskolan 1996/97–2018/19

Diagram: Sysselsättning ett år efter examen från högskolan efter kön. Examinerade från högskolan 1996/97–2018/19

I Excelfilen nedan hittar du en tabell med mer detaljer (Sysselsättning och inkomster 2019 och 2020 efter gymnasiet, yrkeshögskolan och högskolan).

Högre andel som fortsatte att studera efter yrkeshögskolan

De flesta börjar arbeta efter en yrkeshögskoleutbildning. Bland examinerade 2017/18 var det 87 procent av kvinnorna och 86 procent av männen som arbetade hösten 2019. Andelen som fortsätter att studera var 8 procent, både bland kvinnor och bland män. Bland examinerade 2018/19 var det en lägre andel som arbetade året efter: 82 procent bland kvinnor och 80 procent av män. I stället ökade andelen som fortsatte att studera och andelen som varken arbetade eller studerade.

Sysselsättning året efter examen från yrkeshögskolan efter kön. Examinerade från yrkeshögskolan 2007/08–2018/19

Diagram: Sysselsättning ett år efter examen från yrkeshögskolan efter kön. Examinerade från yrkeshögskolan 2007/08–2018/19

I Excelfilen nedan hittar du en tabell med mer detaljer (Sysselsättning och medianinkomst från arbete året efter examen från högskolan efter inriktning och kön, examinerade 2017/18 och 2018/19).

Sämre inkomstutveckling bland män under pandemin

Den genomsnittliga årsinkomsten från arbete året efter avslutad utbildning är högst bland män med examen från högskolan. Kvinnor med examen från högskolan och män med examen från yrkeshögskolan ligger strax därunder. Kvinnor med examen från yrkeshögskolan har i genomsnitt lägre årsinkomster från arbete, men ändå betydligt högre än avgångna från gymnasieskolan. Även bland avgångna från gymnasieskolan har män en högre genomsnittlig årsinkomst än kvinnor.

En jämförelse av examinerade 2017/18 och deras årsinkomster 2019 med examinerade 2018/19 och deras årsinkomster 2020 visar att inkomstutvecklingen under coronapandemin har stannat av för män, men inte för kvinnor. Män som lämnat gymnasieskolan 2018/19 hade till och med en lägre genomsnittlig årsinkomst än män som hade lämnat gymnasieskolan ett år tidigare.

Årsinkomst från arbete (median) året efter examensåret i 2020 års priser, efter utbildningsform och kön. Avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan 1996/97–2018/19 samt examinerade från yrkeshögskolan 2007/08–2018/19

Diagram: Årsinkomst från arbete (median) året efter examensåret i 2020 års priser, efter utbildningsform och kön. Avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan 1996/97–2018/19 samt examinerade från yrkeshögskolan 2007/08–2018/19

Statistikdatabasen

I statistikdatabasen hittar du fyra tabeller per utbildningsform (gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan):

  1. Statistik om antal som arbetar eller studerar
  2. Statistik om hur många som är anställda eller egenföretagare (yrkesställning)
  3. Inkomstspridningen med spridningsmått
  4. Inkomstspridning som antal personer i olika inkomstintervall.

För yrkeshögskolan finns dessutom en tabell med detaljerade utbildningsinriktningar och en tabell med regionala uppgifter.

Länk till: Sysselsättning och inkomster 2019 och 2020 efter gymnasiet, yrkeshögskolan och högskolan (xlsx)

Definitioner och förklaringar

Vilka som ingår i statistiken

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan genomgick en reform 2011. Innan dess gällde läroplanen från 1994. Från 2011 gäller en ny läroplan. Jämförelser av resultat för avgångna från den gamla och den nya gymnasieskolan måste göras med försiktighet. För att skapa jämförbarhet över tid definieras gruppen ”avgångna” som elever med slutbetyg från gymnasieskolan t.o.m. avgångna 2012/13 och avgångna med examen respektive studiebevis på minst 2500 poäng fr.o.m. 2013/14.

Yrkeshögskolan

Examinerade från yrkeshögskolan avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. T.o.m. läsåret 2017/18 redovisas examinerade utifrån det slutår som en utbildningsomgång har. Det innebär att personer som inte är klara med sin utbildning vid utbildningsomgångens slut utan som gör sena kompletteringar innan de uppfyller kraven för examen redovisas ändå utifrån när utbildningsomgången avslutades. Fr.o.m. läsåret 2018/19 används i stället examensdatum för varje examinerad för att avgränsa läsåret.

Det förekommer att personer tar ut flera examina under ett läsår. För dessa har en prioritering gjorts så att de endast redovisas en gång per läsår. Om en person har examen från flera utbildningar samma läsår väljs den längre utbildningen.

Observera att yrkeshögskolan inte följer någon terminsindelning eller läsår. Redovisningen per läsår har skapats för att skapa jämförbarhet med de andra utbildningsformerna.

Högskolan

Examinerade från högskoleutbildning omfattar (1) alla personer som aktuellt läsår har tagit ut ett examensbevis och som har avklarade högskolepoäng samma läsår och (2) alla personer som har tagit poäng aktuellt läsår, men fått ut examensbeviset först terminen efter. Personer som väntat längre än en termin med att ta ut examensbeviset efter avslutade studier ingår inte. Inresande studenter ingår inte heller.

Så här mäter vi sysselsättningen

Sysselsättning avser sysselsättningsstatus i november enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, studiedeltagande under höstterminen enligt registret över studiedeltagandet och uppgift om folkbokföring den 31 december aktuellt år enligt registret över totalbefolkningen.

Från och med referensår 2019 används en ny datakälla (månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI)) och metod för att klassificera vilka som arbetar. Studier som gjorts om effekten av denna förändring på arbetsmarknadsstatistiken generellt tyder på en ökning av andelen som arbetar med det nya förfarandet. Exempelvis har de som har fått en låg löneutbetalning, och därmed troligen inte arbetar i så stor omfattning, blivit klassificerade som arbetande om de har fått en utbetalning i november. Detta innebär till exempel att andelen som arbetar bland de yngre är högre i jämförelse med tidigare förfarande. Jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste göras med stor försiktighet.

Så här mäter vi inkomst

Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från exempelvis Försäkringskassan.

Nästa publiceringstillfälle

Mars 2023.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se