There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sex av tio sysselsatta deltog i personalutbildning Till innehåll på sidan

Vuxnas deltagande i utbildning 2016:

Sex av tio sysselsatta deltog i personalutbildning

Statistiknyhet från SCB 2018-02-26 9.30

Under en tolvmånadersperiod mellan 2015 och 2016 deltog sex av tio sysselsatta inom åldern 25–64 år i personalutbildning. Personalutbildning var mest vanligt förekommande bland högutbildade och därmed också i yrkesgrupper som kräver högskolekompetens. Tre av fyra deltagare anser att personalutbildningsaktiviteten har gett stor eller ganska stor nytta inom 12 månader.

Statistiken bygger på en rapport som SCB tagit fram där myndigheten genom under­sökningen Adult Education Survey har undersökt vuxnas deltagande i olika former av utbildning.

Fler kvinnor i personalutbildning

Det var en högre andel av sysselsatta kvinnor som deltog i personal­utbildning under en tolv­månaders­period än syssel­satta män. 63 procent av de syssel­satta kvinnorna deltog i minst en personal­utbildnings­aktivitet, jämfört med 56 procent av sysselsatta män.

Deltagare i personalutbildning efter utbildningsnivå och kön

Sysselsatta 25–64 år. Procent

Diagram

Ju högre utbildningsnivå de sysselsatta har, desto större andel som deltagit i personal­utbildning. Det gäller både för kvinnor och för män. Det överlägset vanligaste skälet till att delta i personal­utbildning var för att kunna utföra sitt arbete bättre. Ungefär 75 procent av utbildning­saktiviteterna har gett stor eller ganska stor nytta inom 12 månader.

Två av tre vuxna deltar i utbildning

Bland vuxna personer 25–64 år har ungefär 64 procent deltagit i utbildning under en tolv­månaders­period. Kvinnor har deltagit i högre grad än män och icke-formell utbildning är mer vanligt före­kommande än formell utbildning. Att många deltar i icke-formell utbildning är inte förvånande då 80 procent av dessa utgörs av personal­utbildning.

Vuxna kvinnors och mäns deltagande skiljer sig inte inom den icke-formella utbildningen. En skillnad mellan könen finns inom den formella utbildningen där 18 procent av kvinnorna deltagit och 10 procent av männen.

Deltagare i utbildning efter kön

Vuxna 25–64 år. Procent

Diagram

Ungefär 80 procent av vuxna personer i åldern 25–64 år har bedrivit självstudier, även kallat informellt lärande. Denna lärandeform kompletterar formell och icke-formell utbildning. Den vanligaste typen av självstudier sker via en dator, surfplatta eller smartphone.

Definitioner och förklaringar

Adult education survey är en urvals­undersökning som genomförs i hela EU vart femte år sedan 2006. De huvudsakliga fråge­ställ­ningarna berör personal­utbildning och andra utbildnings­typer. Frågeställningarna är:

  • Vilka personer deltar i olika utbildnings­typer?
  • Vilka utbildningsinriktningar är vanligast?
  • Hur omfattande är olika utbildningstyper i form av utbildnings­deltagare och utbildnings­timmar?
  • Vad är effekterna och nyttan av olika utbildningstyper?
  • Vilka språkkunskaper har den svenska befolkningen?

Publikation

En mer utförlig redovisning av undersökningarna publiceras i temarapporten Vuxnas deltagande i utbildning – personalutbildning och andra former av utbildning där även resultat från undersökningen Continuing Vocational Training Survey ingår.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se