Till innehåll på sidan

Vuxnas deltagande i utbildning:

Högt deltagande i utbildning bland vuxna

Statistiknyhet från SCB 2014-01-30 9.30

Omkring 3,5 miljoner personer i åldern 25-64 år deltog i någon form av utbildning, kurs eller studiecirkel under en tolvmånadersperiod. Det motsvarar 72 procent av den vuxna befolkningen vilket är högst i EU.

Det var 13 procent som deltog i formell utbildning och 67 procent i minst en icke-formell utbildning. Den vanligaste typen av lärande aktivitet var personalutbildning. 59 procent deltog i sådan utbildning och i kurser och studiecirklar på fritiden deltog 24 procent.

Vuxna deltagare i utbildning i åldern 25-64 år efter kön och ålder

Andel i procent. En person kan vara deltagare i flera olika utbildningsformer.

Andel i procent. En person kan vara deltagare i flera olika utbildningsformer.

 Formell eller icke-formellFormellIcke-formellPersonal-utbildningIcke-formell utbildning på fritiden
Samtliga
72 13 67 59 24
Kön
         
Kvinnor
74 16 69 60 27
Män
69 11 65 58 21
Ålder
         
25-34 år
79 28 67 57 28
35-49 år
77 13 73 67 24
50-64 år
62 4 61 52 21

Det var vanligare att kvinnor deltog i utbildning än män. En större andel personer i åldern 25-49 år deltog i utbildning än personer i åldern 50-64 år.

Personer i arbete deltog i utbildning i högre grad än övriga. Det var det omfattande deltagandet i personalutbildning som bidrog till det. I formell utbildning var det dock lägst deltagande bland personer i arbete.

Personalutbildning är vanligtvis icke-formell utbildning, men kan också vara formell utbildning. Av de som deltog i formell eller icke-formell utbildning hade 82 procent deltagit i åtminstone en personalutbildningsaktivitet.

Fler vuxna vill delta i utbildning

28 procent deltog varken i formell eller icke-formell utbildning, men en fjärdedel av dessa hade velat delta. Vanliga skäl till att inte delta var att man inte hade tid på grund av arbete och familj.

Var tionde person hade varken arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning och deltog heller inte i någon form av utbildning. Antalet kvinnor var fler än män i den här gruppen. En något större andel av kvinnorna redovisade även att de skulle ha velat delta i utbildning.

Hög användning av dator och internet

Användningen av dator och internet har ökat kraftigt under de senaste decennierna inom arbetet, på fritiden och vid deltagande i utbildning. Att använda dator och internet ofta eller att delta i olika former av lärande aktiviteter är två olika sätt att utveckla och behålla sina färdigheter i att lösa problem med hjälp av dator och internet.

86 procent av den vuxna befolkningen hade använt dator inom sitt nuvarande eller senaste arbete. I Sverige ligger 40 procent av den vuxna befolkningen på en god kunskapsnivå i att lösa problem med hjälp av dator och internet. Trots att Sverige står sig väl i jämförelse med andra länder har nästan en fjärdedel av den vuxna befolkningen ingen datorvana eller låga kunskaper i att lösa problem med hjälp av dator och internet.

Definitioner och förklaringar

Det här är ett pressmeddelande avseende Temarapporten Vuxnas deltagande i utbildning, som publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB). Rapporten baseras på resultat från två internationella undersökningar. Dels AES (Adult Education Survey) som genomfördes under 2012. Där handlade frågorna i huvudsak om utbildningsaktiviteter under de senaste 12 månaderna. Rapporten baseras också på PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies). Den genomfördes under 2011/2012 och mätte kunskaper och färdigheter hos vuxna i att läsa, räkna och lösa problem i IT-miljö.

Formell utbildning omfattar det reguljära utbildningsväsendet.

Icke-formell utbildning är organiserad vid sidan av det reguljära utbildningsväsendet. Icke-formell utbildning kan delas upp på personalutbildning och icke-formell utbildning på fritiden.

Personalutbildning har helt eller delvis bekostats av arbetsgivare eller bedrivits på betald arbetstid.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se