Till innehåll på sidan

Information om införande av ny ramlag i AES

Från och med den 1 januari 2021 gäller till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken där AES är en av undersökningarna. Variablerna i ramlagen implementeras i AES i samband med nästa undersökningsomgång som genomförs under hösten 2022.

(Förordning 2019/1700)

Den nya ramlagen gäller för alla EU-länder och införs samtidigt i hela EU den 1 januari 2021. Ramlagen innebär vissa förändringar i definitioner av variabler och i den ordning som frågorna ställs. För AES tillkommer ett antal nya variabler, samtidigt som en del tas bort. Populationen utökas från 25-64 år till 18-69 år och undersökningen genomförs vart sjätte år istället för vart femte från och med 2016. Ramlagen innebär också att skattningar av deltagande i formell/icke-formell utbildning senaste 12 månaderna kommer att mätas med samma definition i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) vartannat år.

Förändringarna i frågeformuläret kommer eventuellt medföra att det blir brott i tidsserier för berörda variabler. Effekter på tidsserier på grund av implementeringen i AES kommer inte att mätas. Men de flesta ramlagsvariabler som rör AES omfattas även av Arbetskraftsundersökningarna (AKU). AKU kommer att kombinera en dubbelmätning för det gamla och det nya frågeformuläret med en tidsseriemodell för att fastställa storleken på eventuella brott.