Till innehåll på sidan

Vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) 2018. Preliminär statistik.

 Antagna som
påbörjat studier
StuderandeStuderande som
slutfört utbildning
Totalt 281 649 235
Kvinnor 175 402 161
Män 106 247 74

Källa: Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar SCB

Kommentarer

Statistiken baseras på administrativ data hämtad från Myndigheten för yrkeshögskolans administrativa system. Det kan förekomma eftersläpning i rapportering, vilket innebär att statistiken kan komma att uppdateras vid nästkommande års publicering.

Definitioner och förklaringar

Antagna

Avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som inte har slutfört utbildningen.
Detta inkluderar alla som varit med på en studerandelista vid någon av avstämningstidpunkterna 15 februari och 15 september för en utbildningsomgång.
Antagna som påbörjat studier används som benämning när statistiken avser de utbildningsomgångar som startat ett visst år.

Studerande (aktiva)

Avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period (startade, avslutade samt under hela perioden pågående omgångar).

Som aktiva studerande räknas endast studerande som funnits med på en studerandelista som omfattar avsedd period.

Om personen studerar på flera utbildningsomgångar räknas den en gång för varje utbildningsomgång.

Studerande visar alltså alla som bedrivit studier under en viss period.

Måttet är dock inte lämpligt för uppföljning av pågående volymer under åren eftersom det inte görs någon skillnad på hur stor del av året som den studerande bedrivit studier, inte heller om studierna bedrivits på heltid eller deltid.

Studerande som slutfört utbildningen

Med slutförd utbildning menas att en studerande har nått kursernas mål i utbildningens alla delar.
För kurser som ger betyg innebär det att den studerande som lägst har betyget Godkänt i alla kurser.

För kurser som inte ger betyg innebär det att den studerande har nått kursens mål i utbildningens alla kurser.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se