Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan 2018:

Fler kvinnor examinerades från yrkeshögskolan 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-11-27 9.30

Antalet kvinnor som examinerades från yrkeshögskoleutbildningar 2018 ökade något jämfört med tidigare år. Det är fortsatt fler kvinnor än män som examineras från yrkeshögskoleutbildningar.

Totalt examinerades 13 400 från yrkeshögskoleutbildningar 2018. Det är en ökning med 200 jämfört med 2017. Antalet män som examinerades minskade något, medan kvinnor som examinerades ökade med 300. Kvinnors andel av de examinerade har över tid varit större än männens och uppgår nu till 58 procent.

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2007 – 2018 efter kön

Uppgången 2011 beror främst på att utbildningar utöver ordinarie ansökningsomgången beviljades. Ökningen 2015 förklaras till stor del av kraftig volymökning av antagna som avslutar med examen 2015.

Stora könsskillnader mellan utbildningsområden

Det utbildningsområde som har flest examinerade är Ekonomi, administration och försäljning med 3 700 examinerade. Kvinnor utgör 80 procent av de examinerade. Det näst största utbildningsområdet, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, har 2 000 examinerade varav över 90 procent är kvinnor. Inom Teknik och tillverkning respektive Samhällsbyggnad och byggteknik, där båda områdena har över1 500 examinerade, är det männen som dominerar med 80 respektive 75 procent av de examinerade.

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2018 efter utbildningsområde och kön

Stora skillnader i examensgrad mellan kvinnor och män

Den totala examensgraden för 2018 var 72 procent, det kan jämföras med 73 procent för 2017. Sena kompletteringar kan påverka examensgraden något. Kvinnors examensgrad var 78 procent, medan den för männen uppgick till 65 procent. Det finns också stora skillnader mellan utbildningsområden. Bland de fem största utbildningsområdena har Ekonomi, administration och försäljning högst examensgrad med 81 procent. Lägst examensgrad av de fem områdena har Teknik och tillverkningmed 61 procent.

Examensgraden högst för kvinnor med svensk bakgrund

Kvinnor med svensk bakgrund har högst examensgrad, 81 procent, medan män med utländsk bakgrund har lägst examensgrad, 55 procent. Kvinnor med utländsk bakgrund, och män med svensk bakgrund, har 68 respektive 69 procent.

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2007 – 2018, efter kön och svensk och utländsk bakgrund

Diagram

Distansutbildningar växer, men examensgraden är lägre

Antalet examinerade från distansutbildningar ökade med 300, medan antalet examinerade från bundna utbildningar minskade med 100. Examensgraden för distansutbildningar var 60 procent år 2018. Motsvarande uppgift för bundna utbildningar var 75 procent. Distansutbildningar svarade 2018 för närmre 20 procent av alla examinerade.

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om examinerade från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna.

För åren 2007 – 2013 ingår Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i statistiken. 

Examinerade

Examinerade avser alla som examinerats från en utbildningsomgång. Examinerade redovisas efter utbildningens avslutsår och inte efter det datum som den studerande faktiskt tagit sin examen. Sena kompletteringar medför viss eftersläpning i statistiken och cirka 100 examinerade beräknas tillkomma till nästa publicering i november 2020. 

Examensgrad

Andel examinerade i procent av antagna som bedrivit studier vid utbildningar som ger examen. Eftersläpningar genom sena inrapporteringar påverkar examensgraden. 

Varje utbildningsomgång räknas

Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period, räknas en gång för varje utbildningsomgång. Det fanns 2018 cirka 200 individer som hade påbörjat studier vid fler än en utbildningsomgång. Ett tiotal personer hade fler än en examen 2018. 

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande och examinerade 2019 publiceras i mars 2020. Detaljerad statistik om examinerade 2019 publiceras i november 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se