Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan 2019

Fler examinerades från yrkeshögskolan 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-11-25 9.30

Antalet som examinerades från yrkeshögskoleutbildningar 2019 ökade med sju procent jämfört med tidigare år, men examensgraden har minskat något för både kvinnor och män. Det är fortsatt fler kvinnor än män som examineras från yrkeshögskoleutbildningar.

Totalt examinerades 14 500 från yrkeshögskoleutbildningar 2019. Det är en ökning med 1 000 examinerade jämfört med 2018. Antalet kvinnor ökade mest, med drygt 700. Kvinnors andel av de examinerade har över tid varit större än männens och uppgår nu till 59 procent.

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2007–2019 efter kön

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2007–2019 efter kön

Uppgången 2011 beror främst på att utbildningar utöver den ordinarie ansökningsomgången beviljades. Ökningen 2015 förklaras till stor del av kraftig volymökning av antagna som avslutar med examen 2015.

Fortsatt stora könsskillnader mellan utbildningsområden

Det utbildningsområde som har flest examinerade är Ekonomi, administration och försäljning med 4 100 examinerade, där kvinnor utgör 78 procent av de examinerade. Det näst största utbildningsområdet, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, har 2 200 examinerade, varav 91 procent är kvinnor. Inom Teknik och tillverkning respektive Samhällsbyggnad och byggteknik, med 1 700 respektive 1 800 examinerade, är det männen som dominerar med 78 respektive 72 procent av de examinerade.

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2019 efter utbildningsområde och kön

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2019 efter utbildningsområde och kön

Examensgraden lägre 2019

Den totala examensgraden för 2019 var 71 procent, vilket kan jämföras med 72 procent för 2018.

Kvinnors examensgrad minskade från 78 till 76 procent, medan examensgraden för männen minskade från 66 till 65 procent. Det finns också stora skillnader mellan utbildningsområden.

Bland de fem största utbildningsområdena har Ekonomi, administration och försäljning fortsatt högst examensgrad med 78 procent. Lägst examensgrad av de fem områdena har Data/IT med 60 procent. Data/IT uppvisar dock en ökning jämfört med föregående år.

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2007–2019 efter de fem största utbildningsområdena

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2007¬–2019 efter de fem största utbildningsområdena

Distansutbildningar växer, men examensgraden är lägre

Andelen examinerade från distansutbildningar ökade från 19 till 20 procent. Examensgraden för distansutbildningar var 61 procent år 2019. Motsvarande uppgift för bundna utbildningar var 74 procent.

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2018–2019 efter studieform och kön

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2018–2019 efter studieform och kön

Examensgraden högst för kvinnor med svensk bakgrund

Kvinnor med svensk bakgrund har högst examensgrad, 79 procent, medan män med utländsk bakgrund har lägst, 55 procent. Kvinnor med utländsk bakgrund, och män med svensk bakgrund, har 68 respektive 69 procent i examensgrad.

Diagram

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om examinerade från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna.
För åren 2007–2013 ingår Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i statistiken.

Examinerade

Examinerade avser alla som examinerats från en utbildningsomgång. Examinerade redovisas efter utbildningens avslutsår och inte efter det datum som den studerande faktiskt tagit sin examen. Sena kompletteringar medför viss eftersläpning i statistiken och cirka 100 examinerade beräknas tillkomma till nästa publicering i november 2021.

Examensgrad

Examensgrad avser andel examinerade i procent av antagna som bedrivit studier vid utbildningar som ger examen. Sena kompletteringar påverkar examensgraden.

Varje utbildningsomgång räknas

Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period, räknas en gång för varje utbildningsomgång. Det fanns 2019 drygt 200 individer som hade påbörjat studier vid fler än en utbildningsomgång. Närmare 20 personer hade fler än en examen 2019.

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på klassifikationen för svensk utbildning, SUN 2020.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande och examinerade 2020 publiceras i mars 2021. Detaljerad statistik om examinerade 2020 publiceras i november 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Förfrågningar

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se