Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan 2021

Fler examineras från yrkeshögskolan, men examensgraden minskar

Statistiknyhet från SCB 2022-11-16 8.00

Fler än någonsin examinerades från ett yrkeshögskoleprogram 2021. Samtidigt är examensgraden nu lägre än på många år. Såväl kvinnors som mäns examensgrad minskade.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är viktig för kompetensförsörjningen i Sverige och som därför har byggts ut under de senaste åren. Den här statistiken handlar om hur många som tar examen från yrkeshögskolan.

De viktigaste resultaten:

  • Rekordmånga examinerades från YH-program.
  • Könsskillnaderna är fortsatt stora mellan utbildningsområden.
  • Examensgraden är nere på den lägsta nivån sedan 2011, 69,7 procent.
  • Den totala examensgraden minskade för såväl kvinnor som män.
  • En allt större andel läste på distansutbildningar.

Närmare 20 000 examinerades från YH 2021

Totalt examinerades 19 750 från yrkeshögskoleutbildningar under 2021. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2020. Antalet män ökade mest med 20 procent medan kvinnorna ökade med 11 procent. Kvinnors andel av de examinerade har över tid varit större än mäns och uppgår nu till 58 procent.

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2007–2021 efter kön

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2007–2021 efter kön

Fortsatt stora könsskillnader mellan utbildningsområden

Flera utbildningsområden visade på stora ökningar av examinerade. Av de stora utbildningsområdena ökade Data/It mest med 50 procent följt av Teknik och tillverkning med 25 procent.

Även om könsskillnaderna har krympt är det fortfarande stora skillnader mellan olika områden. Det utbildningsområde som hade flest examinerade 2021 var Ekonomi, administration och försäljning med 5 400 examinerade. Inom det området utgjorde kvinnor alltjämt 76 procent av de examinerade. Det näst största utbildningsområdet, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, hade 3 000 examinerade varav 91 procent var kvinnor. Inom Samhällsbyggnad och byggteknik med 2 600 examinerade minskade andelen män något till 67 procent. Även inom Data/It med 2 300 examinerade minskade andelen män till 71 procent. Inom Teknik och tillverkning, med 2 400 examinerade, var 76 procent av de examinerade män.

Antal och andel examinerade från yrkeshögskolan 2021 efter utbildningsområde och kön

dia2_press_sv.png

Examensgraden den lägsta sedan 2011

Den totala examensgraden var 69,7 procent 2021, vilket kan jämföras med 72,1 procent för 2020. Kvinnors examensgrad minskade från 76,3 procent till 74,2 procent, medan examensgraden för män minskade från 66,8 till 64,3 procent.

Det finns stora skillnader mellan utbildningsområden och examensgrad. Högst examensgrad hade Kultur, media och design med 83,1 procent. Bland de fem största utbildningsområdena hade Ekonomi, administration och försäljning fortsatt högst examensgrad med 76,1 procent. Lägst examensgrad hade Teknik och tillverkning med 59,7 procent.

Examensgraden inom yrkeshögskolan 2017–2021 efter de fem största utbildningsområdena

Examensgraden inom yrkeshögskolan 2017–2021 efter de fem största utbildningsområdena

Utbildningsområdenas storlek i förhållande till varandra har förändrats något. Data/It, Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad och byggteknik har ökat sina andelar av alla studerande slutåret 2021.

Allt fler läser på distans

Examensgraden skiljer sig fortsatt åt mellan distansutbildningar och bundna utbildningar. För distansutbildningar minskade examensgraden från 62,6 procent år 2020 till 61,5 procent år 2021. Examensgraden för bundna utbildningar minskade från 75,2 till 72,8 procent. Kvinnors examensgrad minskade något på distansutbildningar jämfört med föregående år medan mäns examensgrad var i stort oförändrad. Andelen som läst på distansutbildningar med avslut under år 2021 ökade från 24 till 28 procent jämfört med föregående år. Under pandemin har även de bundna utbildningarna haft distansundervisning.

Examensgraden minskar mest för utrikes födda kvinnor och inrikes födda män

Utrikesfödda kvinnor minskade examensgraden med 3,6 procentenheter 2021 jämfört med föregående år. Inrikes födda män minskade med 2,6 procentenheter medan inrikes födda kvinnor och utrikes födda män minskade med 1,7 respektive 1,8 procentenheter.

Examensgrad inom yrkeshögskolan 2021 efter kön och nationell bakgrund

Examensgrad inom yrkeshögskolan 2021 efter kön och nationell bakgrund

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om examinerade från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna.
För åren 2007–2013 ingår Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i statistiken.

Examinerade

Examinerade avser alla som examinerats från ett yrkeshögskoleprogram och en utbildningsomgång. Examinerade redovisas efter utbildningens avslutsår och inte efter det datum som den studerande faktiskt tagit sin examen. Sena kompletteringar medför viss eftersläpning i statistiken och cirka 100 examinerade beräknas tillkomma till nästa publicering i november 2023.

Examensgrad

Andel examinerade i procent av antagna som bedrivit studier vid utbildningar som ger examen. Sena kompletteringar påverkar examensgraden.

Varje utbildningsomgång räknas

Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period räknas en gång för varje utbildningsomgång. Det fanns 2021 runt 400 individer som bedrivit studier vid fler än en utbildningsomgång som avslutades 2021 med möjlighet till examen. Cirka 20 personer hade fler än en examen 2021.

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2020.

Studieform

Bunden utbildning innebär att den studerande ska genomföra merparten av utbildningen i utbildningsanordnarens lokaler.

Distansutbildning innebär att den studerande kan genomföra merparten av utbildningen på annan plats än i utbildningsanordnarens lokaler.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande och examinerade 2022 publiceras i mars 2023. Statistik om examinerade 2022 publiceras i november 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se