Till innehåll på sidan

Sökande och studerande i yrkeshögskolan 2020

Yrkeshögskolan fortsätter expandera

Statistiknyhet från SCB 2021-03-26 9.30

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade kraftigt 2020. Behöriga sökande ökade med 31 procent till drygt 69 400. Antagna som påbörjat studier ökade också med 26 procent till 35 800 antagna. Studerande på yrkeshögskolan uppgick till 77 900.

Antalet sökande till yrkeshögskolan fortsätter att öka. Antalet behöriga sökande till utbildningar med start 2020 uppgick till 69 400. Detta innebär en ökning med ungefär 31 procent jämfört med året innan. Antalet behöriga sökande per plats uppgick till 2,0.

Antal behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildning 2014-2020 efter kön

Antal behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildning 2014-2020 efter kön

Söktrycket till yrkeshögskoleutbildningar varierar mellan olika utbildningsområden. I likhet med föregående år var söktrycket högst till utbildningar med inriktning mot Juridik samt Journalistik och information. Platserna till utbildningar inom dessa områden är relativt få och utgör ungefär 1 procent vardera av det totala antalet platser på de yrkeshögskoleutbildningar som startat under 2020. Söktrycket var lägst till utbildningar inom Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske och Data/IT. Utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning var totalt sett störst med drygt 22 400 behöriga sökande.

Antal behöriga sökande per plats till yrkeshögskoleutbildning 2020 efter utbildningsområde

Antal behöriga sökande per plats till yrkeshögskoleutbildning 2020 efter utbildningsområde

Kraftig ökning av män som påbörjar studier

Antagna som påbörjade studier ökade med 26 procent 2020, jämfört med 2019, till 35 800 antagna. Antalet män som påbörjade studier ökade med 31 procent till 16 800 och kvinnor ökade med 22 procent till 18 900. Kvinnors andel har över tid varit större än männens och uppgår till 53 procent.

Andelen kvinnor ökar inom Data/IT

Det utbildningsområde som hade flest antagna som påbörjat studier är Ekonomi, administration och försäljning med 7 200 antagna, varav kvinnor utgör 73 procent. Data/IT är nu det näst största utbildningsområdet med 5 600 antagna varav 69 procent är män. Här har kvinnor ökat sin andel till 31 procent jämfört med 27 procent 2019.

Det tredje största utbildningsområdet, Samhällsbyggnad och byggteknik, hade 5 500 antagna varav 68 procent är män. Teknik och tillverkning hade 5 200 antagna varav 78 procent är män. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete hade 5 100 antagna varav 89 procent är kvinnor.

Antal antagna som påbörjat studier i yrkeshögskolan 2020, efter utbildningsområde och kön

Antal antagna som påbörjat studier i yrkeshögskolan 2020, efter utbildningsområde och kön

Fler kvinnor än män läser på distans

Andelen antagna på distansutbildningar ökade från 27 procent till 31 procent. Totalt sett var det 11 100 antagna på distansutbildningar att jämföra med 24 600 på bundna utbildningar. Av kvinnorna är det 36 procent som läser på distans att jämföra med männen där motsvarande andel är 26 procent.

De utbildningsområden som har störst andel distansutbildning är Säkerhetstjänster på 71 procent, följt av Hälso- och sjukvård samt socialt arbete med 64 procent.

Antalet studerande är nu 77 900

År 2020 fanns 77 900 studerande vid yrkeshögskolan. Andelen kvinnor var 54 procent, en minskning med en procentenhet.

De fem största utbildningsområdena har ökat sina andelar av de studerande från 79 procent till 80 procent. Allra mest har Data/IT ökat med 46 procent. Teknik och tillverkning ökade med 29 procent följt av Samhällsbyggnad och byggteknik med 28 procent.

Studerande i yrkeshögskolan 2014 – 2020, efter de fem största utbildningsområdena

Studerande i yrkeshögskolan 2014 – 2020, efter de fem största utbildningsområdena

Fler kvinnor än män på korta utbildningar

Under 2020 startade ett nytt koncept inom yrkeshögskolan, korta utbildningar i form av kurser och kurspaket. Antalet behöriga sökande till korta utbildningar inom yrkeshögskolan uppgick till nästan 7 100.

Av de 5 300 studerande 2020 var 59 procent kvinnor. Bland kvinnor var det vanligast utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning följt av Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Bland män valde flest utbildningsområdet Samhällsbyggnad och byggteknik följt av Data/IT.

Vanligaste utbildningslängden var sex veckor med flest studerande inom Ekonomi, administration och försäljning.

Distans som utbildningsform dominerar de korta utbildningarna med en andel på 84 procent.

Medelåldern för de studerande på korta utbildningar var 39 år. Kvinnor hade något högre medelålder på 40 år jämfört med männen som var 38 år i genomsnitt.

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan.

Statistiken om sökande till yrkeshögskolan bygger på uppgifter som SCB samlat in från utbildningsanordnarna sedan 2014. Under åren 2014-2017 har SCB genomfört insamlingen på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Statistiken om studerande från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan, som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna. För åren 2007–2013 ingår Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i statistiken.

Sökande

För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

  • Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
  • Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).

Statistiken över antalet sökande och antalet behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antalet sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata, som exempelvis utbildningsområde eller län, räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

Antagna som påbörjat studier

Antalet antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.

Studerande

Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period, räknas en gång för varje utbildningsomgång.

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.

Korta utbildningar

Med korta utbildningar avses utbildningar som kan bestå av kurser och kurspaket. Utbildningarna ska ge fördjupad, förnyad eller breddad kompetens och får vara upp till högst ett halvår långa. Se även Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats för mer information om korta utbildningar. Uppgifter om sökande till och studerande på korta utbildningar redovisas särskilt, dvs. ingår inte i den ”vanliga” yh-statistiken för längre utbildningar om minst ett halvår.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om examinerade 2020 publiceras i november 2021 tillsammans med uppdaterade uppgifter för sökande och studerande. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Förfrågningar

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se