Till innehåll på sidan

Sökande till yrkeshögskolan 2018:

Fler sökande till yrkeshögskolan 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-03-27 9.30

Antalet behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildningar med start 2018 ökade jämfört med tidigare år. Samtidigt fanns det 2018 fler utbildningar att söka. Det innebär att antalet behöriga sökande per utbildningsplats sjönk något till 1,8 behöriga sökande per utbildningsplats.

Totalt fick utbildningsanordnarna in 112 700 ansökningar till 24 100 utbildningsplatser på utbildningar med start 2018. Det var 56 700 personer som hade sökt någon yrkeshögskoleutbildning och av dessa var 43 600 behöriga till minst en av de utbildningar de hade sökt. I genomsnitt var det 2,4 sökande per plats och 1,8 behöriga sökande per plats. Vid utbildningsstart fanns det 22 400 antagna som påbörjat studier.

Fler kvinnor än män sökte yrkeshögskoleutbildningar

Det var fler kvinnor än män som sökte yrkeshögskoleutbildningar och en marginellt högre andel kvinnor var behöriga till minst en utbildning. I antagningsprocessen jämnades könsskillnader ut något. Av de antagna som påbörjat studier vid start var drygt hälften kvinnor och knappt hälften män. Andelen kvinnor bland behöriga sökande har ökat något över tid och likaså andelen kvinnor bland antagna som påbörjat studier.

Något färre behöriga sökande per plats 2018

Yrkeshögskolan växer i antal utbildningsplatser. Även antalet sökande och antalet behöriga sökande ökar. Men antalet behöriga sökande har inte ökat i samma takt som antalet utbildningsplatser, vilket leder till att antalet behöriga sökande per plats minskar något över tid.

Antal sökande, behöriga sökande och platser till yrkeshögskoleutbildningar med start 2014-2018

Antal sökande per plats och antal behöriga sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar med start 2014-2018

Stora skillnader mellan utbildningsområden

Antalet behöriga sökande per plats varierar mellan olika utbildningsområden. Av de större utbildningsområdena 2018, de med fler än 1 000 platser att söka, fanns fyra områden med färre än i genomsnitt två behöriga sökande per plats: Teknik och tillverkning, Samhällsbyggnad och byggteknik, Data/IT samt Hotell, restaurang och turism. Två utbildningsområden hade fler än två behöriga sökande per plats i genomsnitt: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Ekonomi, administration och försäljning. Samma mönster fanns under de föregående åren.

Flest behöriga sökande per plats i Gävleborgs län

Antalet behöriga sökande per plats varierar också mellan olika län där utbildningarna bedrivs. Högst antal behöriga sökande per plats var det 2018 i Gävleborgs län och lägst antal var det i Västra Götalands län. Söktrycket per län kan ha påverkats av att utbildningsutbudet varierar mellan länen och varierar generellt över tid. Västra Götalands län har dock under flera år haft färre än två behöriga sökande per plats.

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om sökande till yrkeshögskolan bygger på uppgifter som SCB samlat in från utbildningsanordnarna sedan 2014. Under åren 2014-2017 har SCB genomfört insamlingen på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Sökande till utbildningsomgångar som startar under ett år

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015. 

Ingen statistik över antal sökande 2014

Antal sökande år 2014 är på grund av förändrade definitioner inte jämförbart med senare års statistik och redovisas därför inte. 

Vilka räknas som sökande?

För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

  • Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
  • Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod). 

Statistiken är nettoräknad

Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp. 

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om de sökandes utbildningsbakgrund publiceras den 15 maj 2019. Statistik om sökande till utbildningsomgångar med start 2019 publiceras i mars 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se