Till innehåll på sidan

Studerande i yrkeshögskolan 2021 efter utbildningsområde och kön

Utbildningsområde MYH Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande
  totalt kvinnor män totalt kvinnor män
Data/IT 5 340 1 604 3 736 13 514 3 995 9 519
Ekonomi, administration och försäljning 5 816 4 219 1 597 17 419 12 822 4 597
Friskvård och kroppsvård 179 173 6 382 356 26
Hotell, restaurang och turism 1 426 1 051 375 3 638 2 739 899
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 5 272 4 698 574 12 489 11 149 1 340
Journalistik och information 350 261 89 968 728 240
Juridik 176 151 25 505 445 60
Kultur, media och design 1 524 843 681 3 983 2 138 1 845
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 797 549 248 1 854 1 257 597
Pedagogik och undervisning 873 584 289 1 883 1 299 584
Samhällsbyggnad och byggteknik 4 641 1 527 3 114 13 186 4 267 8 919
Säkerhetstjänster 208 99 109 613 285 328
Teknik och tillverkning 5 013 1 064 3 949 12 237 2 675 9 562
Transporttjänster 1 061 460 601 2 870 1 239 1 631
Övrigt 211 124 87 484 286 198
Totalt 32 887 17 407 15 480 86 025 45 680 40 345

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år.

Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.

Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.

En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år.

Utbildningsområde avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se