Till innehåll på sidan

Folkhögskolestatistik 2020

Folkhögskolornas korta kurser tappade mer än varannan deltagare 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-03-30 9.30

Coronapandemin sätter avtryck på folkbildningen. Under 2020 deltog 20 000 personer i korta kurser på folkhögskolan jämfört med drygt 50 000 ett vanligt år. För långa kurser var det ingen skillnad i antal deltagare. Där har stora delar av undervisningen ställts om till distansundervisning.

Korta kurser på folkhögskolan är kurser som pågår mellan 1 och 15 dagar. Kurserna ges i många olika ämnen och de kursinriktningar som tappade flest deltagare under 2020 var kurser inom samhällsvetenskap och estetiska ämnen. Jämfört med 2019 års nivå var deltagarantalet endast 40 procent.

Korta kurser ges ofta i samverkan med en annan aktör som t.ex. kommunen eller ett studieförbund. De ett viktigt alternativ för fortbildningen, framförallt för de äldre målgrupperna. Det var också de äldre åldersgrupperna, mellan 45 och 64 år samt 65 år och äldre, som tappade flest deltagare.

Antal deltagare i folkhögskolan 2016-2020, per kurstyp

Antalet deltagare på folkhögskolornas allmänna respektive särskilda kurser förändrades inte nämnvärt jämfört med de senaste två åren. På allmän kurs deltog omkring 22 000 unika deltagare och på särskild kurs drygt 35 000.

Allmän kurs på folkhögskolorna finns inom alla inriktningar. Svårighetsgraden på kursen är gymnasienivå eller grundnivå. Det går att läsa enstaka kurser men det går också att läsa allmän kurs för att erhålla behörighet till studier på eftergymnasial nivå.

Folkhögskolornas särskilda kurser ges också inom olika inriktningar och svårighetsgrader, men skillnaden gentemot de allmänna kurserna är främst att det finns kurser på eftergymnasial nivå och att det går att erhålla ett intyg om avklarad eftergymnasial utbildning. Det går inte att erhålla andra behörigheter genom studier på folkhögskolornas särskilda kurser.

Omställning till distansundervisning

Folkhögskolan har likt andra utbildningsformer fått ställa om sin planerade undervisning från lokaler till distansundervisning. Det är inte alla kurser som är lika väl lämpade för denna omställning, vilket innebär att många korta kurser istället har ställts in.

Andel kursdagar där undervisningen har skett på distans för åren 2016-2020, per kurstyp

Distansundervisning var ganska vanligt inom folkhögskolornas särskilda kurser även före pandemin. En bidragande orsak till det är att många särskilda kurser drivs på eftergymnasial nivå och upplägget på undervisningen kan likna högskolans. Det har dock skett en tydlig ökning i andel kursdagar där undervisningen har bedrivits på distans, från 30 procent av kursdagarna 2019 till 45 procent av kursdagarna 2020.

Inom allmän kurs var distansundervisning före 2020 ganska ovanligt, men det förekom. Ungefär 5 procent av det totala antalet kursdagar hölls på distans före 2020. En stor del av undervsinsningen ställdes sedan om till distans under 2020 och i slutet av året hade nära 3 av 10 kursdagar under året skett på distans.

För de korta kurserna skedde visserligen också en betydande ökning av andelen kursdagar där undervisningen hölls på distans, från 4 procent 2019 till 17 procent 2020. Å andra sidan har antalet kursdeltagare under samma period sjunkit betydligt. Den största ändringen har alltså varit att ställa in kurserna.

Definitioner och förklaringar

Antagna deltagare som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande i en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som avbrutit studierna. En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller flera gånger för samma år. Antalet antagna som påbörjat studier är därmed inte lika med antalet personer.

Antalet kursdagar skiljer sig väsentligt åt mellan olika kurser (från en dag till en hel temin). Därför används kursdagar och deltagarveckor (summan av alla kursdagar för alla deltagare) i högre utsträckning än antal studerande för att beräkna folkhögskolans verksamhet.

En deltagare kan också delta i flera kurser, inom samma kurstyp eller kurser som tillhör olika kurstyper. Av den anledningen används termen ”unika deltagare” istället för bara deltagare. Varje person räknas alltså en gång oavsett om personen deltagit i flera kurser eller inte. Det är vanligast att samma person läser flera kurser inom kurstypen korta kurser och minst vanligt inom särskild kurs.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Samuel Snickars

Telefon
010-479 64 35
E-post
samuel.snickars@scb.se