Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2019

Forskning och utveckling ökar i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2020-10-29 9.30

Utgifterna för forskning och utveckling ökade i Sverige under 2019, och FoU-intensiteten var den högsta på över tio år.

Denna statistiknyhet korrigerades 2021-02-10

I Sverige utfördes forskning och utveckling (FoU) för 171,1 miljarder kronor under 2019, en ökning med 3,9 procent jämfört med 2018 och 4,6 procent sedan 2017, i fasta priser. Företagssektorn är den största utföraren av FoU och står för nästan 72 procent av alla utgifter, medan den offentliga sektorn och universitets- och högskolesektorn står för 4,5 respektive 23,7 procent vardera. Den privata icke-vinstdrivande sektorn stod endast för 0,12 procent av utgifterna för FoU men sektorn spelar en större roll som finansiär av FoU än utförare. Dessa förhållanden har varit i stort sett konstanta sedan tidsseriens början 2007 men redovisningen av ALF-medel, det vill säga ersättning för den kliniska forskning som bedrivs vid läkarutbildningen, sker från och med 2019 i den offentliga sektorn, hos regionerna, i stället för i universitets- och högskolesektorn, vilket medför att andelarna skiftar något mellan dessa.

Utgifter för egen FoU efter sektor samt andel av BNP, 2007-2019. 2019 års priser, mnkr

Diagram

*Universitets- och högskolesektorns utgifter för egen FoU exklusive ALF-medel 2019. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

FoU-intensiteten (totala utgifter för egen FoU som andel av BNP) i Sverige steg från 3,32 procent 2018 till 3,41 procent 2019. Ökningen kommer av att utgifterna för FoU ökar i snabbare takt än BNP. Detta följer på en minskning mellan 2017 och 2018 då BNP ökade mer än utgifterna för FoU. FoU-intensiteten var som högst (3,46 %) under 2008 till följd av sjunkande BNP under finanskrisen.

Det svenska nationella målet för FoU inom ramen för Europa 2020-strategin är att de totala investeringarna i FoU ska uppgå till 4 procent av BNP 2020. Sverige har under hela tidsserien överträffat det övergripande EU-målet för Europa 2020-strategin med en FoU-intensitet motsvarande 3 procent.

Män forskar i större utsträckning

Forskare och understödjande FoU-personal är vitala delar av FoU-verksamheten i Sverige. Totalt utfördes 91 172 antal årsverken (helårspersoner) i den egna FoU-verksamheten, en minskning med 0,9 procent sedan 2018 men en ökning med 3,8 procent sedan 2017. Mätt som årsverken av forskare per miljoner invånare är 7 517 en ökning med 5,4 procent sedan 2017 (7 129). Män står för 68 procent av årsverkena inom FoU-verksamheten och i större utsträckning som forskare (88 %) än kvinnor (80 %). Detta förhållande har varit i stort sett detsamma sedan tidsseriens start 2007. Under 2019 utfördes minst andel årsverken av kvinnor i företagssektorn (25,4 %) och störst andel i den offentliga sektorn (47,2 %).

Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Forskningsintensiva län

FoU-verksamhet bedrivs i hela Sverige men flera län sticker ut som extra FoU-intensiva. De största utgifterna för egen FoU är koncentrerade till storstadsregionerna i Stockholms län (53 577 mnkr), Västra Götalands län (49 083 mnkr) samt Skåne län (19 564 mnkr).

Diagram

Bubblornas storlek är proportionell mot utgifterna för egen FoU i länet.

Mätt som utgifter för egen FoU per invånare är Östergötlands län (29,95 tkr) i topp följt av Västra Götalands län (28,44 tkr) och Blekinge län (24,49 tkr). Stockholms län (22,54 tkr) hamnar trots de största utgifterna först på femte plats och Skåne län (14,20 tkr) placerar sig sjua.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling i Sverige

Varje år undersöker SCB de utgifter och personella resurser som investeras i forskning och utveckling (FoU) i Sverige. Udda referensår genomförs undersökningar inom företagssektorn, offentliga sektorn samt universitets- och högskolesektorn. Avseende jämna referensår lämnas en prognos för utfallet i föregående års undersökning. För årets publicering har den privata icke-vinstdrivande sektorn inte haft någon direktinsamling och modellskattas i stället. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik. 

Forskning och utveckling (FoU)
Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

  • Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
  • Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
  • Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
  • Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
  • Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras. 

Egen FoU

Verksamhet som utförts i Sverige av företagets egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av företaget och där företagets personal arbetat tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra. 

Utlagd FoU

FoU-verksamhet som företaget gett andra i uppdrag att utföra samt understöd för FoU som företaget lämnat till andra, t.ex. bidrag till universitet och högskolor. 

FoU-årsverke

Ett FoU-årsverke motsvarar det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som ägnar

halva sin arbetstid åt FoU gör alltså 0,5 FoU-årsverken. De årsverken som presenteras i statistiknyheten är utförda av anställda som arbetat inom den egna organisationens FoU-verksamhet. Årsverken av konsulter och övrig inhyrd personal ingår ej. 

Grundforskning avser ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer utan en bestämd tillämpning i sikte. 

Tillämpad forskning avser ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte. 

Utvecklingsverksamhet avser ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. 

Fastprisberäkning

I denna nyhet förekommer jämförelser över tid avseende utgifter för egen FoU. Således presenteras uppgifterna i 2019 års prisnivå för att ta bort eventuella priseffekter. För fastprisberäkning används en BNP-deflator enligt: 

 

BNP till marknadspris i nominella och fasta priser används och publiceras på www.scb.se/nr0103

FoU-intensitet

FoU-intensiteten beräknas som andelen totala utgifter för egen FoU av fastprisjusterad BNP per år.

Statistikens framställning och kvalitet

För information om statistikens framställning hänvisar vi till Statistikens framställning (2019) som finns på undersökningens produktsida.

Forskning och utveckling i Sverige 

Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar vi till produktens Kvalitetsdeklaration som du hittar på samma ställe. Om du vill ha hjälp med att tyda resultatet, ta fram underlag eller liknande är du välkommen att höra av dig till oss.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se