Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2017

Företagens forskning- och utvecklingsverksamhet ökar

Statistiknyhet från SCB 2018-11-21 9.30

Forskning och utveckling (FoU) ökade bland svenska företag 2017. Utgifterna för egen FoU i företagssektorn uppgick till knappt 111 miljarder kronor under året, en ökning med 12 procent sedan 2015. Även antalet årsverken inom FoU-verksamheten ökade med jämförbara tal.

Företagens utgifter för FoU ökade med 11,8 miljarder i fasta priser mellan år 2015 och 2017. Som andel av BNP ökade utgifterna för FoU från 2,26 till 2,42 procent mellan åren. Uppgifterna visar också att andelen FoU som utförs i den varuproducerande delen av företagssektorn har skiftat från 70- till 55 procent.

Utgifter för egen FoU 2007-2017, 2017 års prisnivå, efter bransch, mnkr och företagssektorns FoU som andel av BNP

Diagram: Utgifter för egen FoU 2007-2017, 2017 års prisnivå, efter bransch, mnkr och företagssektorns FoU som andel av BNP

Inför årets undersökning har OECDs definition av FoU, som används världen över i produktionen av FoU-statistik, förtydligats. Förtydligandet kan ha påverkat vissa företags bedömning av sin egen FoU-verksamhet så att dessa skiljer sig mellan åren 2015 och 2017.

Ökningen sker samtidigt som en stor del av de utgifter som tidigare redovisats i den varuproducerande delen av industrin nu flyttats till tjänstesektorn till följd av populationsförändringar mellan åren. Detta syns dels i diagrammet ovan, men förtydligas i tabellen nedan.

Utgifter för egen FoU inom företagssektorn 2013-2017, efter utvalda branscher och aggregat, 2017 års priser, mnkr
SNI 2007 201320152017
01 - 99Samtliga näringsgrenar 92 570 99 112 110 933
01-43 Varuproducerande företag 66 254 69 936 61 684
25-28 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater samt industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater 29 892 31 845 15 773
29-30 Transportmedelsindustri 19 520 21 079 29 303
45-99 Tjänsteproducerande företag 26 317 29 175 49 249
45-47+55-56 Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar samt hotell och restauranger 5 683 5 965 7 060
58-63 Förlag; film-, video- och TV-programföretag; radio- och TV-bolag, telekommunikationsföretag, samt programvaruproducenter, datakonsulter o.d., informationstjänstföretag 4 871 6 477 21 862
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 2 066 2 351 2 975
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 9 424 9 607 12 271

Antalet årsverken, som ska spegla de personella resurser som satsats på den egna FoU-verksamheten, ökade också mellan åren. Förändringen motsvarar en ökning med cirka 10 procent sedan 2015. Även här kan en del förklaras av införandet av den förtydligade definitionen.

Få kvinnor bland forskare i företag

Fördelningen mellan män och kvinnor i företagens FoU-verksamhet har varit mer eller mindre oförändrad sedan 2007. Då som nu uppgår andelen årsverken utförda av kvinnor till cirka 25 procent totalt. Om man istället tittar på den yrkesgrupp som går under namnet forskare, produktutvecklare eller motsvarande är skillnaden ännu större. Endast 22 procent av årsverkena utfördes av kvinnor under 2017. Andelen årsverken av kvinnor är något högre bland tjänsteföretag, men endast en liten del av alla branscher är jämställda enligt den s.k. 40/60 regeln.

Årsverken inom den egna FoU-verksamheten i företagssektorn, 2017, andelar av yrke och kön, efter övergripande näringsgren

Diagram Årsverken inom den egna FoU-verksamheten i företagssektorn, 2017, andelar av yrke och kön, efter övergripande näringsgren

Över tid är fördelningen relativt stabil mellan finansieringskällor som svenska företag använder för att finansiera sin egen FoU-verksamhet. Andelen självfinansiering har ökat något sedan 2015, medan andelen från andra svenska företag har minskat. I självfinansiering ingår också sådana medel som företaget får vi lån och krediter. I diagrammet nedan används den indelningen som används vid internationella jämförelser, med undantag för att självfinansiering oftast presenteras tillsammans med svenska företag. 

Utgifter för egen FoU inom företagssektorn 2017, efter finansieringskälla, internationell indelning, andel

Diagram Utgifter för egen FoU inom företagssektorn 2017, efter finansieringskälla, internationell indelning, andel

Definitioner och förklaringar

Viktigt att veta

Inför undersökningen med referensår 2017 lanserade OECD en ny version av den s.k. Frascatimanualen.

Frascati manual 2015

I och med denna utgåva omarbetades definitionen av FoU. Definitionen har även kompletterats med fem kriterier och går att läsa i sin helhet här nedan. Införandet av den nya definitionen, samt en del omarbetningar av enkätens struktur, kan ha påverkat resultatet. 

Utöver detta har det även populationen förändrats en del, vilket även det får effekter på statistikens jämförbarhet bakåt i tiden. Detta kan du läsa mer om på följande sida:

Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB.

All statistik som presenterats i detta statistiska meddelande, och mycket mer, går att härleda ur Statistikdatabasen på SCBs webbplats. Om du har några frågor kring hur statistiken framställs hänvisar vi först och främst till Statistikens framställning (2017) som du hittar på undersökningens produktsida.

Forskning och utveckling i Sverige

Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar till produktens Kvalitetsdeklaration som du hittar på samma ställe. Om du vill ha hjälp med att tyda resultatet, ta fram underlag eller likande är du välkommen att höra av dig till oss.
Forskning och utveckling (FoU)
Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

  • Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
  • Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
  • Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
  • Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
  • Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Martin Löwing

Telefon
010-479 45 49
E-post
martin.lowing@scb.se

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se