Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2017 – offentlig sektor. Korrigerad version 2018-11-22

Utgifterna för FoU ökar i offentlig sektor

Statistiknyhet från SCB 2018-10-12 9.30

Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2017 till 5,6 miljarder kronor och ökar därmed med 16 procent sedan 2015. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, likt tidigare år, mycket åt mellan delsektorerna.

Under 2017 uppgick utgifterna för egen FoU i den offentliga sektorn till drygt 5,6 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 16 procent sedan 2015 i fasta priser. De största utgifterna fanns hos de statliga myndigheterna som stod för knappt hälften, 2,7 miljarder kronor, en ökning på knappt 9 procent sedan föregående undersökning. Utgifterna ökade även inom landstingen och kommunerna medan de minskade något bland de lokala och regionala FoU-enheterna. Den största förändringen sedan förra mättillfället återfinns hos kommunerna som mer än fördubblat sina utgifter för egen FoU.

Antalet årsverken i den offentliga sektorn uppgick under 2017 till 4 908 stycken, en ökning på 15 procent sedan 2015. Årsverken som utförts av kvinnor ökade mest, 27 procent, medan årsverken utförda av män ökade med 5 procent.

FoU-utgifter i offentlig sektor, 2017 års priser, miljoner kronor
 200720092011201320152017
Totalt 6 266 5 547 5 703 5 034 4 850 5 633
varav            
Myndigheter 3 881 3 166 2 865 2 531 2 483 2 702
Offentliga forskningsstiftelser
Landsting exkl. ALF[*] 2 152 2 154 2 559 2 100 2 064 2 536
Kommuner 90 70 70 156 104 229
Lokala och regionala FoU-enheter 143 157 209 247 199 166

*ALF-medlen redovisas i universitets- och högskolesektorn. Dessa medel exkluderas därför från FoU-utgifterna i offentlig sektor.

Årsverken i den egna FoU-verksamheten inom offentlig sektor, utförda av kvinnor respektive män, antal
ÅrTotaltKvinnorMän
2007 3 254 1 171 2 083
2009 2 605 897 1 708
2011 3 438 1 400 2 038
2013 3 277 1 554 1 723
2015 4 254 2 007 2 247
2017 4 908 2 557 2 351

FoU i myndigheter

De statliga myndigheterna är den delsektor som i störst utsträckning finansierar egen FoU, 48 procent av alla medel i den offentliga sektorn. Totalt uppgick utgifterna för egen FoU till drygt 2,7 miljarder kronor, en ökning med 9 procent sedan 2015, i fasta priser.

De statliga myndigheterna delas upp i civila myndigheter och försvarsmyndigheter. Till försvarsmyndigheterna avses här Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. De civila myndigheterna och försvarsmyndigheterna ökade sina utgifter för egen FoU med 7 respektive 11 procent. Försvarsmyndigheternas andel av de statiliga myndigheternas utgifter för egen FoU ökade med 1 procentenhet från 2015 till 51 procent, i fasta priser.

I myndighetssektorn minskade det totala antalet utförda årsverken inom egen FoU mellan 2015 och 2017. Minskningen skedde hos de civila myndigheterna och var störst bland årsverken utförda av män. Inom de civila myndigheterna minskade antalet årsverken med 14 procent sedan 2015 medan antalet årsverken inom försvarsmyndighterna ökade med knappt 8 procent. Andelen årsverken som utfördes av kvinnor 2017 jämfört med 2015 ökade bland de civila myndigheterna från 47 till 50 procent medan andelen bland försvarsmyndigheterna låg oförändrad på knappt 27 procent.

FoU-utgifter i statliga myndigheter, fördelat på civila- och försvarsmyndigheter, 2017 års priser, miljoner kronor
 20152017
Totalt 2 483 2 702
varav    
Civila myndigheter 1 249 1 330
Försvarsmyndigheter[*] 1 234 1 372

*Av sekretesskäl ingår inte Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen (SÄPO).

FoU-årsverken i statliga myndigheter fördelat på civila- och försvarsmyndigheter samt efter kön, antal
 Civila myndigheterFörsvarsmyndigheter
ÅrTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMän
2015 1 299 605 694 1 010 272 738
2017 1 121 555 566 1 086 290 796

FoU i landsting, kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter

Inom landstingen finansieras en stor del av FoU-verksamheten genom ALF-medel, den ersättning staten betalar ut för att täcka merkostnader för klinisk forskning och utbildning. ALF-medlen ingår även i universitets- och högskolesektorn och avräknas därför från landstingens utgifter för FoU i den offentliga sektorn.

Under 2017 stod landstingen för 45 procent av de totala utgifterna för egen FoU i den offentliga sektorn, 2,5 miljarder kronor, och ökade med 23 procent i fasta priser. Den enskilt största utgiften för landstingen är hälso- och sjukvården dit drygt 98 procent av utgifterna gick under 2017.

Utgifterna för egen FoU i kommunerna ökade under 2017 jämfört med 2015 med 120 procent i fasta priser. Många kommuner rapporterade ökningar i FoU-verksamheten och flera kommuner som under 2015 inte uppgav att de bedrev egen FoU gjorde det under 2017.

De lokala och regionala FoU-enheterna minskade samtidigt sina utgifter för egen FoU till 166 miljoner kronor, en minskning med knappt 17 procent.

Antalet årsverken som utfördes inom FoU-verksamhet av landstingens personal under 2017 uppgick till 2 275. Årsverken utförda av kvinnor ökade med knappt 61 procent till 1 397 jämfört med 2015. Även antalet årsverken utförda av män ökade med 21 procent jämfört med föregående undersökning.

Även inom kommunerna ökade antalet årsverken, 54 procent jämfört med 2015. Antalet årsverken utförda av kvinnor ökade med 59 procent, medan ökningen för män var 45 procent från föregående undersökning.

Inom de lokala och regionala FoU-enheterna minskade däremot antalet årsverken med 11 procent från 2015. Antalet årsverken minskade mest för män, 32 procent, medan minskningen i årsverken utförda av kvinnor minskade med 6 procent jämfört med 2015.

Utgifter för egen FoU i landsting, kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter, 2017 års priser, miljoner kronor
 20152017
Totalt 4 099 4 752
varav    
Landsting (exkl. ALF-medel) 2 064 2 536
ALF-medel 1 732 1 821
Kommuner 104 229
Lokala och regionala FoU-enheter 199 166

Årsverken i den egna FoU-verksamheten i landsting, kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter, utförda av kvinnor respektive män, antal
 LandstingKommunerLokala och regionala
FoU-enheter
ÅrTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMän
2015 1 583 868 715 161 105 56 201 157 44
2017 2 275 1 397 878 248 167 81 178 148 30

Utlagd FoU

Offentlig sektors finansiering av andra aktörers FoU (utlagd FoU) uppgick under 2017 till 18,6 miljarder kronor. Jämfört med 2015 ökade utgifterna med 4 procent i fasta priser. De mottagande enheterna är i stor utsträckning andra offentliga organisationer. De största finansiärerna av utlagd FoU, i den offentliga sektorn, var de statliga myndigheterna och de offentliga forskningsstiftelserna som tillsammans stod för drygt 97 procent av de totala utlagda medlen. Mottagarna av de medel som de statliga myndigheterna och offentliga forskningsstiftelserna betalar ut har varit mer eller mindre oförändrade under en längre tid. Universitet och högskolor var de som tilldelades mest pengar, knappt 11,2 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Egen FoU

Verksamhet som utförts i Sverige av organisationens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av organisationen och där organisationens personal arbetat tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra.

Utlagd FoU

FoU-verksamhet som organisationen givit andra i uppdrag att utföra samt understöd för FoU som organisationen lämnat till andra enheter, t.ex. bidrag till universitet och högskolor.

ALF-medel

ALF, Avtalet om läkarutbildning och forskning, avser det avtal om ersättning som staten betalar ut till vissa landsting för att täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför. ALF-medel redovisas även i undersökningen Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn. Undersökningen publiceras den 26 oktober 2018.

Nästa publiceringstillfälle

2018-10-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se