Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige 2014–2016:

Bättre lönsamhet – främsta skälet till innovationer inom logistik

Statistiknyhet från SCB 2018-02-23 9.30

43 procent av svenska företag som bedriver innovationsverksamhet introducerade en innovation inom logistik under åren 2014–2016. Främsta skälet till det var att förbättra företagets resultat. Det visar den senaste innovationsundersökningen.

Tillväxt och konkurrenskraft för företag i många branscher beror till stor del på ett effektivt logistiksystem. Det kan stödja företagens affärsprocesser och leveranskedjor och även påverka företagens förmåga att vara innovativa och kunna expandera.

I den senaste innovationsundersökningen har SCB försökt fånga förekomsten av innovationer inom logistik hos svenska företag. Företagen har fått besvara om de introducerat innovationer inom logistik, och skälen till varför de gjort det. De företag som inte genomfört några innovationer fick ange skälen till varför de inte gjort det.

Av företag med innovationsverksamhet introducerade 43 procent en innovation inom logistik. Stora företag introducerade innovationer inom logistik i högre utsträckning än små och medelstora företag. Innovationer inom logistik var mer förekommande bland varuproducerande företag än bland tjänsteproducerande företag.

Företag med innovationsverksamhet som introducerat innovation inom logistik åren 2014–2016. Andel företag efter storleksklass och bransch
  Andel företag
med innovation
inom logistik
Samtliga undersökta
näringsgrenar
Totalt
43
 
10-49 anställda
41
 
50-249 anställda
49
 
250 anställda eller fler
54
Varuproducerande
företag
Totalt
45
 
10-49 anställda
43
 
50-249 anställda
50
 
250 anställda eller fler
57
Tjänsteproducerande
företag
Totalt
42
 
10-49 anställda
41
 
50-249 anställda
49
 
250 anställda eller fler
52

Främsta skälet till att införa en innovation inom logistik var att förbättra företagets resultat. Det gällde både den varu- och tjänsteproducerande sektorn och i alla storleksklasser. Att reagera på gällande eller kommande föreskrifter ansåg företagen vara det minst viktiga skälet till att införa innovation inom logistik. Endast 7 procent av företagen angav det skälet.

 

Skäl med stor betydelse för företaget att införa innovationer inom logistik åren 2014–2016. Andel företag efter storleksklass och bransch
  Öppna upp för nya marknads-möjligheterFörbättra företagets resultatMöta marknads-tryckReagera på kostnads-tryckReagera på gällande eller kommande rättsliga föreskrifter
Samtliga undersökta näringsgrenar
Totalt
22 30 21 22 7
 
10-49 anställda
22 28 19 20 7
 
50-249 anställda
22 34 24 25 8
 
250 anställda eller fler
29 46 32 37 9
Varuproducerande företag
Totalt
16 24 14 19 6
 
10-49 anställda
15 21 11 17 5
 
50-249 anställda
16 29 21 21 7
 
250 anställda eller fler
25 43 28 37 8
Tjänsteproducerande företag
Totalt
25 34 24 24 9
 
10-49 anställda
25 32 24 22 8
 
50-249 anställda
26 38 25 28 9
 
250 anställda eller fler
32 49 36 37 10

Den vanligaste innovationen inom logistik för företaget var e-upphandling. Det kan innebära nya former av inköp och försäljning av material och varor via internet eller andra informationssystem mellan leverantörer och företag. Därefter kommer digital styrning av leveranskedjan, som bland annat innefattar papperslösa, transparenta transaktioner inom leveranskedjan.

De företag som anger att de inte har infört några innovationer inom logistik har fått svara på vilken anledning som bäst beskriver varför de inte infört någon innovation inom logistik. Störst betydelse hade klart ingen tvingande orsak, 68 procent av företagen som svarar på frågan angav det alternativet. Här finns ingen skillnad mellan de varuproducerande och de tjänsteproducerande företagen, de anger i lika stor utsträckning anledningen ingen tvingande orsak.

De företag som svarar att de övervägt att införa innovation inom logistik men stött på hinder fick besvara vilka hinder de stött på. Ekonomiska hinder var det främsta skälet. Därefter kommer andra hinder samt tekniska hinder som skäl till att inte ha infört innovation inom logistik.

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar:

  1. Företag som introducerat nya produkt- och/eller processinnovationer under 2014–2016
  2. Företag som introducerat organisatoriska innovationer under 2014–2016
  3. Företag som introducerat innovationer inom marknadsföring under 2014–2016
  4. Företag som under 2014–2016 avbrutit eller skjutit upp verksamhet med att utveckla nya produkter eller processer
  5. Företag som i slutet av 2016 hade pågående verksamhet att utveckla nya produkter eller processer som ännu inte avslutats

Definition av logistik

Logistik är en uppsättning tjänster som omfattar planering, organisation, styrning, genomförande och övervakning av ett företags samtliga material- och varuflöden och därmed sammanhängande informationsflöden (från inköp, produktion och lagring till mervärdestjänster, distribution och omvänd logistik).

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Statistiknyhet i serien publiceras 2018-05-25 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se