Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige 2016–2018:

Över hälften av svenska företag bedrev innovationsverksamhet mellan 2016-2018

Statistiknyhet från SCB 2019-11-12 9.30

Mellan åren 2016-2018 bedrev 55 procent av företagen i Sverige innovationsverksamhet. Andelen är högre bland stora företag än bland små. Dessutom är företag som tillhör den tjänsteproducerande sektorn något mer innovativa än företag inom den varuproducerande sektorn.

Informations- och kommunikationsföretag särskilt innovativa

Vissa branscher är särskilt innovativa. Det gäller främst informations- och kommunikationsföretag, exklusive film, radio och TV, som tillhör branscherna 58+61-63 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI). 76 procent av de företagen bedrev innovation under referensperioden. Framförallt var andelen hög i informationstjänsteföretagen (SNI 63), där 85 procent bedrev innovationsverksamhet. Andra innovativa branscher var industri för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), samt forsknings- och utvecklingsinstitutioner (SNI 72).

Utöver bransch spelar företagets storlek en viktig roll för företagens innovationsverksamhet. Större företag bedriver innovationsverksamhet i större utsträckning än små.

Andel företag med innovationsverksamhet efter typ av bransch och storleksklass mellan 2016-2018
 TotaltVaru-
producerande företag
Tjänste-
producerande företag
Totalt, 10 anställda
eller fler
55 52 57
10–49 anställda
53 48 55
50–249 anställda
66 68 64
250 anställda eller fler
76 87 71

Undersökningen delar in innovationsverksamheten i produkt- och processinnovation. Produktinnovation innebär att företaget introducerat en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst. Processinnovation avser i sin tur en ny eller förbättrad process för en eller flera funktioner i företaget. Det kan exempelvis handla om nya leveransmetoder, produktionsmetoder eller managementrelaterade aktiviteter.  Av de företag som bedrev innovationsverksamhet hade 34 procent ägnat sig åt produktinnovation, medan 43 procent hade introducerat processinnovation under referensperioden.

Den tjänsteproducerande sektorn introducerade både produkt- och processinnovation i större utsträckning än den varuproducerande sektorn.

Större företag samarbetar i större utsträckning än små

Av de företag som bedrev innovationsverksamhet hade 11 procent samarbetat med en annan part avseende sin innovationsverksamhet, exklusive samarbete avseende forskning och utveckling. Inkluderar man samarbete inom forskning och utveckling hade totalt 18 procent av företagen med innovationsverksamhet samarbetat. Vanligast var att samarbeta med kunder eller klienter från den privata sektorn samt med leverantörer. Större företag samarbetar i större utsträckning än små.

Andel företag med innovationsverksamhet som samarbetat avseende innovation efter storleksklass och typ av samarbetspartner mellan 2016-2018
 Konsulter/
privata
forskningsinstitut
LeverantörerKunder eller
klienter från
privata sektorn
Universitet
eller
högskolor
Totalt, 10
anställda
eller fler
8 11 11 5
10–49 anställda
6 8 8 3
50–249 anställda
13 16 17 9
250 anställda
eller fler
30 34 34 24

Ekonomiskt stöd för innovationsverksamhet vanligast från staten

Bland företagen med innovationsverksamhet uppgav 9 procent att de fått ekonomiskt stöd för sin innovationsverksamhet. Det var vanligare för större företag att ta emot ekonomiskt stöd för sin innovationsverksamhet. Bland företag med 250 eller fler anställda uppgav 20 procent att de fått stöd. För företag med 50–249 anställda hade 11 procent fått ekonomiskt stöd, medan siffran för företag med 10–49 anställda var 8 procent. Vanligast var att få statligt stöd. Av de med innovationsverksamhet hade 6 procent fått statligt stöd, inklusive avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling.

Hög kvalitet vanlig strategi för att stärka företagens ekonomiska resultat

De vanligaste strategierna för att stärka företagens ekonomiska resultat var att fokusera på hög kvalitet samt att uppfylla de behov som fanns hos befintlig kundkrets. Både företag med och utan innovationsverksamhet uppger att dessa faktorer stämmer mycket väl in på företagets strategier. Mindre vanligt var att fokusera på låga priser och standardiserade produkter.

Vanliga strategier för att stärka företagets ekonomiska resultat mellan 2016-2018

Olika prioriteringar inom företaget upplevs som hinder för innovationsverksamhet

I undersökningen får företagen uppge vilka hinder de ser i sin innovationsverksamhet. Bland innovativa företag uppgav 81 procent att de upplevt hinder som påverkat innovationsverksamheten i någon utsträckning. Vanligast var att olika prioriteringar inom företaget hindrat innovationsverksamheten, 66 procent av de innovativa företagen uppgav att detta påverkat verksamheten i någon grad. Andra vanliga hinder var höga kostnader och kompetensbrist.

Andel innovativa företag som upplevt hinder i sin innovationsverksamhet mellan 2016-2018

Undersökningen följer rekommendationer och definitioner preciserade i Oslomanualen, framtagen av OECD. Inför årets undersökning reviderades manualen. Det har resulterat i större förändringar av frågeformuläret. För en detaljerad beskrivning av förändringarna se kvalitetsdeklarationen, avsnitt 5. Eventuella jämförelser med tidigare år bör göras med detta i åtanke.

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar

  • Företag som introducerat en produkt- eller processinnovation under 2016–2018
  • Företag som under 2016–2018 avbrutit eller skjutit upp verksamhet som syftade till att utveckla nya produkter eller processer
  • Företag som i slutet av 2018 hade pågående verksamhet som syftade till att utveckla nya produkter eller processer och som ännu inte avslutats

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se