Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige 2020:

Processinnovation – den vanligaste typen av innovation

Statistiknyhet från SCB 2021-11-11 9.30

Över hälften av våra svenska företag, 55 procent, bedrev innovationsverksamhet mellan 2018 och 2020. Det betyder att processinnovation fortsatt är den vanligaste typen av innovation i vårt land.

Innovationsverksamhet består av produktinnovationer, processinnovation eller en kombination av båda. En produktinnovation innebär att företaget introducerat en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst. Processinnovation avser i sin tur en ny eller förbättrad process för en eller flera funktioner i företaget. Det kan exempelvis handla om nya leveransmetoder, produktionsmetoder eller managementrelaterade aktiviteter.

Mellan åren 2018 och 2020 hade 30 procent av företagen ägnat sig åt produktinnovation, medan 45 procent hade introducerat processinnovation under referensperioden. Stora företag bedriver innovationsverksamhet i störst utsträckning, 79 procent.

Andel företag med olika typer av innovationsverksamhet efter typ av innovation och storleksklass mellan 2018 och 2020

Diagram: Andel företag med olika typer av innovationsverksamhet efter typ av innovation och storleksklass mellan 2018 och 2020

Konkurrerande substitut och en föränderlig marknad vanliga förutsättningar för företagen

Under referensperioden var konkurrerande substitut och svårigheter att förutsäga förändringar i efterfrågan de två vanligaste faktorer som företagen upplevde stämde in på deras situation i någon form, 80 procent respektive 78 procent. Den faktor som flest företag ansåg inte stämde in på deras situation var varor och tjänster blev snabbt omoderna, 33 procent .

Andelen företag som upplevde att de mötte följande förutsättningar på marknaden efter typ av förutsättning och grad av betydelse mellan 2018 och 2020

Diagram: Andelen företag som upplevde att de mötte följande förutsättningar på marknaden efter typ av förutsättning och grad av betydelse mellan 2018 och 2020

Ökad medvetenhet hos kunder – den mest betydande konsekvensen av klimatförändring för företagen

Klimatförändringarnas påverkan på företagen, såväl som innovationer med miljöfördelar, har legat i fokus för undersökningen avseende 2018-2020. En innovation med miljöfördelar innebär en produkt- eller processinnovation som genererar positiva eller mindre negativa miljöeffekter jämfört med företagets tidigare produkter eller processer, och som har gjorts tillgängliga för potentiella användare eller tagits i bruk, antingen för företaget självt eller för slutkonsumenten.

Den vanligaste konsekvensen av klimatförändringen för företagen var ökad medvetenhet hos kunder- 62 procent av företagen upplever att detta var av hög, medel eller låg betydelse. Den konsekvens av klimatförändringen som hade minst betydelse för företagen var påverkan av extrema väderförhållanden, 40 procent. Vart femte företag visste inte huruvida statliga regleringar eller åtgärder kopplade till klimatförändring var en betydande konsekvens av klimatförändringen för företaget.

Andel företag som upplevt konsekvenser av klimatförändringar efter typ av konsekvens och grad av betydelse mellan 2018 och 2020

Diagram: Andel företag som upplevt konsekvenser av klimatförändringar efter typ av konsekvens och grad av betydelse mellan 2018 och 2020

Innovationer som bidragit med miljöfördelar för företaget

8 procent av företagen uppgav att de introducerat en innovation som haft betydande bidrag till miljöskyddet avseende reducerad energianvändning eller koldioxidutsläpp. Motsvarande andel för innovationer med marginellt bidrag till miljöskyddet är 16 procent.

Andel företag som upplevt konsekvenser av klimatförändringar efter typ av konsekvens och grad av betydelse mellan 2018 och 2020
Miljöfördelar Betydande bidrag till miljöskydd Marginellt bidrag till miljöskydd
Reducerad material- eller vattenanvändning per producerad enhet 4% 12%
Reducerad energianvändning eller koldioxidutsläpp   8% 16%
Reducerad mark-, ljud-, vatten eller luftföroreningar 4% 11%
Ersatt delar av material med mindre förorenande eller farliga substitut 5% 13%
Ersatt andel av fossila bränslen med förnybar energi 6% 11%
Återvunnit avfall, vatten eller material för eget bruk eller för vidare försäljning 5% 13%

Innovationer som bidragit med miljöfördelar för slutkonsumenten

Även för slutkonsumenten var reducerad energianvändning eller koldioxidutsläpp den vanligaste miljöfördelen av innovation. Andelen företag som uppgav att de introducerat en innovation med betydande bidrag till miljöskyddet var 9 procent. Motsvarande andel för marginellt bidrag var 25 procent.

Andelen företag som introducerade innovation med miljöfördelar som företaget erhållit efter typ av miljöfördel och grad av betydelse mellan 2018 och 2020
MiljöfördelarBetydande bidrag till miljöskyddMarginellt bidrag till miljöskydd
Reducerad energianvändning eller koldioxidutsläpp   9% 25%
Reducerad mark-, ljud-, vatten eller luftföroreningar 4% 15%
Underlättat återvinning efter slutanvändning av produkter 6% 19%
Förlängt produktens livscykel genom mer hållbara produkter 7% 20%

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar

  • Företag som introducerat en produkt- eller processinnovation under 2018–2020
  • Företag som under 2018–2020 avbrutit eller skjutit upp verksamhet som syftade till att utveckla nya produkter eller processer
  • Företag som i slutet av 2020 hade pågående verksamhet som syftade till att utveckla nya produkter eller processer och som ännu inte avslutats

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se