Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige 2014–2016:

Högst innovationssamarbete i landets norra delar

Statistiknyhet från SCB 2018-05-25 9.30

Knappt hälften av Sveriges små och medelstora företag bedrev innovationsverksamhet mellan åren 2014-2016. Det visar resultaten från den senaste Innovationsundersökningen. Uppdelat på region visar resultatet att andelen företag med innovationsverksamhet var jämnt fördelat över landet. Andel företag med innovationssamarbete är störst i landets norra delar och logistisk innovationsverksamhet är vanligast i Småland med öarna.

Andel företag med innovationsverksamhet jämnt fördelad i landet

Andelen företag med innovationsverksamhet var högst i Småland med öarna, där drygt 47 procent av alla små och medelstora företag uppgav att de bedrev innovationsverksamhet mellan åren 2014-2016. I Stockholm var motsvarande andel knappt 47 procent. Resultatet visar att Mellersta Norrland är den region som har lägst andel innovationsaktiva företag. Här uppgav 37 procent att de bedrev innovationsverksamhet. Sett till hela landet är förändringarna små mellan åren 2012-2014 och 2014-2016.

Andel företag med 10-249 anställda som haft innovationsverksamhet mellan åren 2012–2014 och 2014–2016

Hög andel företag med innovationssamarbete i norra Sverige

Resultatet visar att andelen med innovationssamarbete har ökat i Sveriges norra delar medan andelen har minskat i landets södra delar. Mellan åren 2012-2014 och 2014-2016 har exempelvis innovationssamarbetet i Övre Norrland ökat från 28 procent till 39 procent. Sett till hela landet är andelen företag med innovationssamarbete oförändrad mellan åren 2012-2014 och 2014-2016.

Andel företag med 20-249 anställda som haft innovationssamarbete mellan åren 2012-2014 och 2014-2016

Den vanligaste samarbetspartnern var leverantörer i samtliga regioner förutom i Sydsverige där det var lika vanligt att samarbeta med leverantörer som med kunder/klienter från den privata sektorn. I Norra Mellansverige samarbetar hela 89 procent av små och medelstora företag som har haft innovationssamarbete med leverantörer. Vanligast var att samarbeta med en partner lokaliserad i Sverige.

Innovation inom logistik vanligast i Småland med öarna

I den senaste undersökningen fick företagen besvara om de introducerat innovation inom logistik. Logistik avser en uppsättning av tjänster som omfattar planering, organisation, styrning, genomförande och övervakning av ett företags samtliga material- och varuflöden och därmed sammanhängande informationsflöden. Resultaten visar att det är vanligast med logistiska innovationer i Småland med öarna, här uppgav 23 procent att de introducerat en logistisk innovation mellan åren 2014-2016. Motsvarande andel i Sydsverige var 17 procent.

Andel företag med 10-249 anställda som introducerat innovation inom logistik mellan åren 2014-2016

Stöd för innovation ojämnt fördelat i landet

Företagen kan få offentligt stöd för innovationsverksamhet i form av exempelvis offentliga bidrag och lån från ALMI, Tillväxtverket, VINNOVA samt EU-medel. Samtliga regioner har uppgett att statligt stöd var vanligast.

Stockholm och Sydsverige är de regioner där lägst andel företag har uppgett att de mottagit innovationsstöd mellan åren 2014-2016. I Stockholm uppgav 7 procent att de fått stöd för innovationsverksamhet respektive 9 procent i Sydsverige. I de norra delarna av landet uppger företag i högre grad att de har fått offentligt stöd för innovationsverksamhet. I Mellersta Norrland är andelen 27 procent, i Övre Norrland 23 procent och i Norra Mellansverige 22 procent. Riksgenomsnittet är 13 procent.

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar

  • Företag som introducerat produktinnovation, processinnovation, organisatorisk innovation eller innovation inom marknadsföring under 2014–2016
  • Företag som under 2014–2016 avbrutit eller skjutit upp verksamhet med att utveckla nya produkter eller processer
  • Företag som i slutet av 2016 hade pågående verksamhet att utveckla nya produkter eller processer som ännu inte avslutats.

 

Regional statistik

Resultaten redovisas på NUTS 2-nivå, vilken innebär att Sverige delas in i 8 riksområden. NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. Se de regionala indelningarna på följande länk:

NUTS (pdf)

Publikation

Samtliga tabeller finns i tabellbilagan

Samtliga regionala tabeller 2014-2016 (xlsx)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se