Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag för att förbättra statistiken om innovation

SCB fick 2012 ett regeringsuppdrag som gick ut på att föreslå förbättringar i statistiken om innovation. Projektet avslutades 2016 när slutrapporten lämnades till Regeringskansliet.

Avsikten med uppdraget har varit att ge politikerna bättre beslutsunderlag, så att arbetet med att utveckla den svenska innovationspolitiken kan bedrivas mer evidensbaserat.

Här presenterar vi några av de mest centrala slutsatserna, slutrapporten och några andra rapporter som tagits fram inom ramen för uppdraget.

Utvecklingsbehov kring innovationsstatistik

De befintliga publikationerna om innovation har en tendens att enbart fokusera på specifika delar av innovation, inte på helheten kring innovation. Det saknas också analyser eller annan information som kan ge en mer heltäckande bild. 

Konsekvensen blir att det är betydligt svårare att bedriva en effektiv politik om innovation då politiker och andra beslutsfattare förses med varierande bilder av innovation i landet.

Mer analys av data

Enligt SCB:s slutsatser räcker det således inte att endast utveckla och publicera indikatorer för att vara ett stöd i utformningen av innovationspolitiken. Det är också nödvändigt att analysera data och sedan presentera en fullödig och heltäckande beskrivning och analys av innovationsverksamhetens svagheter och styrkor. 

En sådan heltäckande bild ska kunna ge politiker det underlag som behövs för att kunna prioritera bland tänkbara åtgärder för att stärka innovation i landet. SCB:s ambition med uppdraget har därför varit att föreslå lösningar som både på kort och på lång sikt skapar bättre kunskap och information om innovation.

Samverkan behövs för att skapa helhetsbild

För att kunna ge en bättre och mer heltäckande bild av innovation i Sverige föreslår SCB också att regeringen uppdrar åt SCB att konstruera en helhetsbild av Sveriges innovationssystem som myndigheten även ska belysa och analysera regelbundet. Det är nödvändigt att systemet redovisas som en helhet, men det är också centralt att belysa dess olika komponenter.

Innovation sker inom många olika sakområden, i både privat och offentlig sektor. Det medför att många policyområden och därmed att flera departement och flera myndigheter berörs. För att skapa en helhetsbild av Sveriges innovationssystem krävs därför att flera myndigheter samverkar kontinuerligt, och att myndigheterna dessutom har tydliga och konkreta uppgifter i detta arbete. En förutsättning för detta är att ansvarsfördelningen inom Regeringskansliet kring innovation tydliggörs, och att samordningen mellan departementen kring innovation förbättras.

Nödvändigt att mäta i offentlig sektor

I många år har innovation endast mätts i privat sektor. Det är en allmän uppfattning att behoven av offentligt finansierad verksamhet kommer att öka i snabbare takt än resurstilldelningen. Produktivitet och effektivitet i denna verksamhet blir då helt central. Liksom i det privata näringslivet är innovation nyckeln till produktivitetsutveckling. En av rapportens slutsatser är därför att möjligheten att stärka innovationsverksamheten i den offentligt finansierade verksamheten kräver kunskap och därmed data som grund för denna kunskapsuppbyggnad. 

SCB:s övriga förslag kan läsas i slutrapporten.

Slutrapport

Slutrapport: Utveckling av indikatorer för innovation (pdf)

Övriga rapporter

Innovationer i sjukvård (pdf)

Frågeformulär, sjukhus (pdf)

Svar från sjukhus (pdf)

Svar från vårdcentraler (pdf) 

Förnyare och andra utvecklare (pdf)