Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling 2018:

Regeringen lägger 37,5 miljarder kronor på FoU 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-05-09 9.30

De statliga anslagen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 37,5 miljarder kronor 2018. Det motsvarar 3,7 procent av de totala anslagen. Jämfört med prognosen för 2017 är de statliga anslagen till FoU 0,8 miljarder kronor högre.

Andelen anslag till FoU i statsbudgeten, procent, 1998–2018

Diagram Andelen anslag till FoU i statsbudgeten, procent, 1998–2018

Ökade anslag till flera utgiftsområden

Enligt SCBs statistik beräknas de statliga anslagen till FoU öka med 0,8 miljarder kronor i löpande priser 2018 jämfört med 2017. De utgiftsområden i statsbudgeten som ligger bakom ökningen är utbildning och universitetsforskning, försvar och samhällets krisberedskap, rättsväsendet, internationellt bistånd samt näringsliv. I årets prognos gjordes en ny bedömning jämfört med 2017 angående utvecklingen av IT-system hos en myndighet, som inte längre klassificeras som FoU av den myndigheten. Utvecklingen ser därmed svagare ut än om samma bedömning gjorts för årets prognos som för 2017-prognosen, då aktiviteten stod för knappt 1 miljard av FoU-totalen.

Hälften av FoU-medlen går till universitet och högskolor

FoU-medel i statsbudgeten delas in efter mottagare. Den typ av mottagare som får störst andel är universitet och högskolor med 49 procent av totala FoU-medel. De forskningsfinansierande myndigheterna får med 29 procent näst störst andel följt av övriga civila myndigheter med 18 procent. Försvarsmyndigheterna beräknas ta emot 4 procent av den totala FoU-budgeten. I löpande priser beräknas FoU-medel öka för samtliga mottagare utom för de civila myndigheterna (där de fyra forskningsfinansierande myndigheterna inte ingår) som minskar med drygt 550 miljoner kronor samt Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) som minskar med drygt 80 miljoner kronor 2018. Minskningen för de civila myndigheterna beror på den nya bedömningen att utvecklingen av IT-system hos en myndighet inte ska klassas som FoU-verksamhet.

Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag 2018

Diagram Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag 2018

Medicin och hälsovetenskap får stor andel FoU-medel

De beräknade FoU-medlen i statsbudgeten redovisas efter ändamål. Allmän vetenskaplig utveckling är det enskilt största ändamålet med 70 procent av FoU-anslagen och beräknas öka med drygt 1,1 miljarder kronor jämfört med förra året. Universitet och högskolor och Vetenskapsrådet är de huvudsakliga mottagarna av dessa medel. Allmän vetenskaplig utveckling delas in i sex forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 där området medicin och hälsovetenskap står för den största andelen och utgör knappt en fjärdedel av den totala FoU-budgeten.

Statliga anslag till allmän vetenskaplig utveckling, miljarder kronor, 2018

Diagram Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag 2018

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamhet avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i april 2019.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se

Martin Löwing

Telefon
010-479 45 49
E-post
martin.lowing@scb.se