Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling 2020

Ökade FoU-anslag till allmän vetenskaplig utveckling

Statistiknyhet från SCB 2020-04-15 9.30

Under 2020 beräknas 38,5 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU), vilket motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen. Mest forskningsmedel får allmän vetenskaplig utveckling, som tilldelas 71 procent av årets totala FoU-budget och därmed ökar med cirka 768 miljoner kronor.

Enligt årets prognos beräknas de statliga anslagen till FoU öka med 1,1 miljarder kronor jämfört med prognosen för 2019, räknat i 2020 års prisnivå. Prognosen baseras på höstens budgetproposition (Prop. 2019/20:1). Relativt till de totala anslagen i statsbudgeten är andelen FoU-medel i stort sett oförändrad sedan 2018. Statsbudgeten delas in i 27 utgiftsområden, som vart och ett representerar en del av samhällsekonomin. De utgiftsområden som framförallt ligger bakom ökningen är "Utbildning och universitetsforskning", "Allmän miljö- och naturvård" och "Kommunikationer". Likt tidigare år står Utbildning och universitetsforskning för den största ökningen, där utbetalade FoU-medel ökade med cirka 865 miljoner kronor.

Anslag till FoU i statsbudgeten, procent, 1998–2020

Diagram Andelen anslag till FoU i statsbudgeten, procent, 1998–

Störst andel FoU-medel till allmän vetenskaplig utveckling inom medicin och hälsovetenskap

De beräknade FoU-medlen i statsbudgeten redovisas efter ändamål. Allmän vetenskaplig utveckling är det enskilt största ändamålet, med 71 procent av FoU-anslagen och med en beräknad uppgång på cirka 768 miljoner kronor jämfört med förra årets prognos. Detta ändamål är det som har ökat mest jämfört med 2019. Universitet och högskolor och Vetenskapsrådet är de huvudsakliga mottagarna av dessa medel. Allmän vetenskaplig utveckling delas in i sex vetenskapsområden enligt NABS: Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programs and budgets, där området medicin och hälsovetenskap står för den största andelen, med 24 procent av den totala FoU-budgeten. Förbättring av försvar är det ändamål som har minskat mest, med en beräknad minskning på 86 miljoner kronor jämfört med 2019.

Statliga anslag till allmän vetenskaplig utveckling, miljarder kronor, 2020

Diagram Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag

Fakta

Prognosen baseras på innehållet i budgetpropositionen (Prop. 2019/20:1).

Undersökningen Statliga anslag till Forskning och utveckling, som statistiken är hämtad från, belyser hur stora medel för FoU som förekommer i statsbudgeten. Till skillnad från de reguljära undersökningar av FoU-verksamhet inom olika samhällssektorer som utförs av SCB vartannat år, ger undersökningen Statliga anslag till forskning och utveckling, även kallad statsbudgetanalysen, en aktuell prognos av statens satsning på FoU-verksamhet under innevarande budgetår.

Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för s.k. statsbudgetanalyser som utarbetats av OECD och publicerats i den s.k. Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual (OECD, 2015). Statistiken är dessutom underställd en EU-reglering, kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012.

I undersökningen redovisas också en prognos över de offentliga forskningsstiftelsernas FoU-utbetalningar. Dessa medel redovisas separat och ingår inte i redovisningen av totala FoU-medel i statsbudgeten.

Fastprisberäkning

Statistiknyheten innehåller jämförelser över tiden avseende statliga anslag till FoU. Alla jämförelser är gjorda med fastprisberäknade prisnivåer för 2020. Fastprisberäkning är ett sätt att inflationsjustera prisnivåer och rensa bort eventuella priseffekter som kan påverka utgiftsnivåerna. För fastprisberäkningen används BNP-deflatorer enligt:

Deflator = (Nominell BNP)/(Fastprisjusterad BNP)×100

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamhet avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i april 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se