Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling 2022

Minskade anslag till forskning och utveckling 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-04-14 8.00

De statliga anslagen till FoU beräknas uppgå till 43,5 miljarder kronor under 2022, vilket motsvarar en minskning på 540 miljoner kronor i fasta priser. Cirka 50 procent av alla forskningsmedel under året syftar till att främja allmän vetenskaplig utveckling vid universitet och högskolor. Det är cirka 940 miljoner kronor mindre än 2021 i fasta priser.

Den beslutade statsbudgeten som godkändes av riksdagen i början av budgetåret visar att de statliga anslagen till FoU beräknas minska med cirka 540 miljoner kronor jämfört med 2021 i fasta priser. FoU-medel motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen och 0,8 procent av BNP. Den totala minskningen av FoU-anslag beror främst på att utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning får mindre medel till att bedriva forskning under 2022.

Störst andel FoU-medel till allmän vetenskaplig utveckling vid universitet och högskolor inom medicin och hälsovetenskap

De beräknade FoU-medlen i statsbudgeten redovisas efter FoU-verksamhetens syfte (ändamål) med hjälp av en klassificering av socioekonomiska mål; nomenklaturen Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programs and budgets (NABS 2007).

Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor är det ändamål som tilldelats mest FoU-anslag med cirka 21 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 50 procent av den totala statliga FoU-budgeten. FoU-medel till detta ändamål minskar dock med cirka 940 miljoner kronor jämfört med 2021 i fasta priser. Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor är det näst största ändamålet som motsvarar 24 procent av den totala FoU-budgeten.

Vid universitet och högskolor går mest statliga forskningsmedel till FoU inom medicin och hälsovetenskap där andelen uppgår till 30 procent. För offentlig sektor exkl. universitet och högskolor går mest forskningsmedel inom allmän vetenskaplig utveckling till FoU inom naturvetenskap där andelen uppgår till 34 procent.

Offentliga budgetanslag för FoU efter socioekonomiska mål enligt NABS 2007, 2020–2021, 2022 års prisnivå, mnkr
Socioekonomiska mål enligt NABS 2007 2021 2022
NABS01 - Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären 813 801
NABS02 - Fysisk miljö och naturvård 1 016 1 076
NABS03 - Utforskning och utnyttjande av rymden 348 347
NABS04 - Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 2 355 2 455
NABS05 - Energi- och vattenförsörjning 1 651 1 771
NABS06 - Industriell verksamhet m.m 1 028 1 300
NABS07 - Hälso- och sjukvård 1 087 1 154
NABS08 - Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 834 836
NABS09 - Utbildning 280 364
NABS10 - Kulturutbud, fritid, religion och massmedia 53 81
NABS11 - Politiska och sociala system, strukturer och processer 1 096 1 028
NABS12 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor 21 863 20 922
NABS13 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 10 657 10 320
NABS14 – Försvar 968 1 057
Totala statliga anslag till FoU 44 048 43 512

Fakta

Statistiken baseras på innehållet i den beslutade statsbudgeten i början av budgetåret.

Undersökningen Statliga anslag till Forskning och utveckling, som statistiken är hämtad från, belyser hur mycket medel för FoU som förekommer i statsbudgeten. Undersökningen Statliga anslag till forskning och utveckling, även kallad statsbudgetanalysen, ger en aktuell prognos av statens satsning på FoU-verksamhet under innevarande budgetår till skillnad från de reguljära undersökningar av FoU-verksamhet inom olika samhällssektorer som utförs av SCB vartannat år.

Statsbudgetanalysen följer huvudsakligen de riktlinjer som utarbetats av OECD och publicerats i Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual (OECD, 2015). Statistiken är dessutom underställd en EU-reglering, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197. Uppgifterna skickas till Eurostat som skapar sammanställningar för EU-länderna.

NABS 2007 

NABS är en funktionell klassificering för analys av offentlig finansiering av forskning och utveckling (FoU) på grundval av de socioekonomiska mål som eftersträvas av staten eller anges av den när den utformar sin budget och sitt program. NABS är utformad av Eurostat och finns beskriven i Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual (OECD, 2015).

Fastprisberäkning

Statistiknyheten innehåller jämförelser över tiden avseende statliga anslag till FoU. Alla jämförelser är gjorda med fastprisberäknade prisnivåer för 2022. Fastprisberäkning är ett sätt att inflationsjustera prisnivåer och rensa bort eventuella priseffekter som kan påverka utgiftsnivåerna. Prognosen för BNP 2022 i löpande priser är hämtad ifrån Konjunkturinstitutets prognosdatabas, mars 2022. För fastprisberäkningen används BNP-deflatorn enligt:

Deflator = (Nominell BNP)/(Fastprisjusterad BNP)×100

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamhet avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i april 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se

Linnea Persson

Telefon
010-479 41 57
E-post
linnea.persson@scb.se