Till innehåll på sidan

Beskrivning av Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Enligt förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) skall SCB föra ett register som ger underlag för att framställa officiell statistik över utbildningen vid landets universitet och högskolor som behövs för uppföljning, utvärdering och information.

Universitets- och högskoleregistrets syfte är att utgöra underlag för högskolestatistik, att vara urvalsram för enkätundersökningar och att möjliggöra specialstudier, bl.a. genom sambearbetningar med annan statistik.

Högskolestatistiken skall belysa förändringar i tillströmning, registrering och examination inom både grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För grundnivå och avancerad nivå finns även statistik över sökande till högskolan.

Universitet och högskolor är uppgiftslämnare. Varje universitet/högskola lämnar regelbundet uppgifter om registrerade studerande och uttagna examensbevis. Högskolestatistiken är totalräknad.

SCB producerar högskolestatistik på uppdrag av Universitets­kanslers­ämbetet som är statistikansvarig myndighet.