Till innehåll på sidan

Beskrivning av Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

På uppdrag av Skolverket genomför SCB årligen en insamling av kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Syfte

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det skall ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Statistikanvändare

Statistikanvändare är Skolverket, utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, företag och massmedia m.fl. Uppgifterna i registret används också till den internationella rapporteringen av utbildningsindikatorer till Eurostat, Unesco och OECD.

Historik

Åren 1989–1991 samlades uppgifter in för kommuner på enkäter som tagits fram gemensamt av Skolöverstyrelsen, Svenska kommunförbundet och SCB. Undersökningen var frivillig. Sedan 1992 ingår insamlingen i ovan nämnda uppföljningssystem. Sedan kalenderåret 1998 är insamlingen integrerad i Kommunala Räkenskapssammandraget (RS).

Från landsting och fristående skolor har uppgifter samlats in sedan 1992, för specialskolan samt sameskolan sedan budgetåret 92/93, från Nationellt centrum för flexibelt lärande mellan åren 1994–2007, från svenska utlandsskolor sedan budgetåret 94/95 och från skolor med kompletterande utbildningar sedan 2002.

uf0506