Till innehåll på sidan

Beskrivning av Utbildning i svenska för invandrare

På uppdrag av Skolverket genomför SCB årligen en insamling av elev‑, kursdeltagar‑ och utbildningsresultatsuppgifter för svenskundervisning för invandrare.

Syfte

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det skall ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Statistikanvändare

Statistikanvändare är Skolverket, utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, företag och massmedia m.fl. Uppgifterna i registret används också till den internationella rapporteringen av utbildningsindikatorer till Eurostat, Unesco och OECD.