Till innehåll på sidan

Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner

Vill du ha mer statistik om Sveriges kommuner än den du hittar i Kommuner i siffror? Genom att söka i Statistikdatabasen kan du hitta mer än det vi valt ut. Du kan också välja fler kommuner att jämföra med.

På den här sidan finns länkar till alla de tabeller i Statistikdatabasen som Kommuner i siffror hämtas från och mer information om statistiken.

Befolkning

Här kan du ta reda på mer om folkbokförda, befolkningsökningar och medelålder. Statistiken bygger på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Befolkningsstatistiken

Tabell om antal folkbokförda

Tabell om befolkningstäthet

Tabell om antal födda

Tabell om antal döda

Tabell om folkökning

Tabell om in- och utflyttningar i kommuner

Tabell om medelålder

Tabell om antal folkbokförda som är födda utanför Sverige

Tabell om hushållsstorlekar

Utbildning, jobb och inkomst

Arbetslöshet och sysselsättning

Statistiken bygger på Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Det är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldrarna 15–74 år.

Arbetskraftsundersökningarna

Tabell om sysselsättning och arbetslöshet i länen

Inkomster och skatter

Här kan du få reda på mer om inkomstfördelning och storlek på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, till exempel RUT och ROT.

Statistiken om inkomster och skatter

Tabell om invånarnas årsinkomster

Utbildning

Statistiken om befolkningens utbildning visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund.

Befolkningens utbildning

Tabell om utbildningsnivå

Politik

Här finns statistik som visar antal röstberättigade, hur många som röstat, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Statistiken om allmänna val

Tabell om valresultat i riksdagsval

Tabell om valdeltagande i riksdagsval

Kommunernas ekonomi

Kommunalskatterna

Statistiken redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag på regional nivå.

Statistiken om kommunalskatter

Tabell om kommunal skattesats

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Statistiken innehåller uppgifter från resultat- och balansräkningar i kommuner och landsting.

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Tabell om kommunernas skatteintäkter och ekonomiska resultat

Kommunalekonomisk utjämning i kommunerna

Här finns mer information om systemet för att jämna ut skillnaderna när det gäller skatteintäkter och kostnader för service mellan olika kommuner och landsting.

Statistiken om utjämningen

Tabell om utjämningen

Bostäder

Fastighetspriser och lagfarter

Statistiken visar prisnivåer för bostäder, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden.

Statistiken om fastighetspriser och lagfarter

Tabell för genomsnittliga huspriser för permanentbostäder och fritidshus

Nybyggnad av bostäder

Statistik om bostadsbyggandets omfattning och inriktning i kommunerna.

Statistiken om nybyggnad av bostäder

Tabell om antal byggda lägenheter

Hushållens boende

Information om till exempel boendeform och standard för hushåll och personer.

Statistiken om hushållens boende

Tabell över boendeformer

Transport

Antal personbilar

Tabell över antal privatägda personbilar

Pendling

Statistiken visar invånarnas pendling och är en del av befolkningsstatistiken.

Befolkningsstatistiken

Tabell över invånarnas pendling till och från jobbet

Markanvändning

Tabell över kommunernas markytor och hur marken används för olika ändamål