Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 1 – Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Fattigdom beskrivs ibland som avsaknad av resurser som medför att en person inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. I dagligt tal avses oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar, men fattigdom kan även innebära brist på makt, inflytande, hälsa, utbildning eller fysisk säkerhet.

Läs mer om mål 1 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 1.1 – Utrota den extrema fattigdomen

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

Indikator 1.1.1 – Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen

Sverige saknar statistik för denna indikator.

Indikator 1.1.2(N) – Indikator om fattigdom och de allra mest utsatta grupperna i samhället

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Delmål 1.2 – Minska fattigdomen med minst 50 %

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Indikator 1.2.1a – Låg ekonomisk standard

Nyckeltal

2020

15%

av kvinnor i Sverige har en låg ekonomisk standard

2020

14%

av män i Sverige har en låg ekonomisk standard

Diagram

Befolkning med en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp.

1.2.1a

Källa: Inkomster och skatter, SCB

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.2.1b – Låg inkomststandard

Nyckeltal

2020

5%

av kvinnor i Sverige har en låg inkomststandard

2020

5%

av män i Sverige har en låg inkomststandard

Diagram

Befolkning med låg inkomststandard

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp.

1.2.1b

Källa: Inkomster och skatter, SCB

Låg inkomststandard är ett absolut fattigdomsmått som används för att klassa hushåll med låga inkomster. Måttet beskriver hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som boende, barnomsorg, lokala resor och så vidare. Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala för dessa levnadsomkostnader..

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Kommentarer

.

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.2.2a –  Risk för fattigdom eller social utestängning 

Nyckeltal

2020

19%

av kvinnor i Sverige lever i risk för fattigdom eller social utestängning

2020

17%

av män i Sverige lever i risk för fattigdom eller social utestängning

Diagram

Risk för fattigdom eller social utestängning

Andel i procent av kvinnor, män

1.2.2a_A

Diagram

Risk för fattigdom eller social utestängning

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

1.2.2a_B

Indikator 1.2.2b – Materiell och social fattigdom

Nyckeltal

2020

3,8%

av kvinnor i Sverige lever i materiell och social fattigdom

2020

3,9%

av män i Sverige lever i materiell och social fattigdom

Diagram

Materiell och social fattigdom

Andel i procent av kvinnor, män

1.2.2b_A

Diagram

Materiell och social fattigdom

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

1.2.2b_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 1.3 – Inför sociala trygghetssystem [redovisas ej]

Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

Indikator 1.3.1 – Andel av befolkningen som omfattas av socialt grundskydd och sociala skyddssystem

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 1.4 – Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser [redovisas ej]

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Indikator 1.4.1 – Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till grundläggande tjänster

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 1.4.2 – Andel av den totala vuxna befolkningen som har säkra markrättigheter, med stöd i juridiskt erkänd dokumentation, och som upplever att deras rätt till mark är säker

Denna indikator är under utredning

Delmål 1.5 – Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

Indikator 1.5.1 – Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare

Nyckeltal

2020

464 032personer

är antalet döda, saknade och drabbade till följd av katastrofer i Sverige

Tabell

Döda, saknade och direkt drabbade personer till följd av katastrofer

Antal och per 100 000 invånare

  Döda och saknade Drabbade Döda, saknade och drabbade
  totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare
2020 9 265 89 454 767 4 381 464 032 4 471
2019 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 1 0,010 2 0,021 3 0,031
2013 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2007 3 0,033 .. .. .. ..
2006 0 0 0 0 0 0
2005 7 0,077 .. .. .. ..

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Uppgift markerad med .. innebär att data är ofullständiga eller ej tillgängliga.

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Antal döda och saknade avser personer döda eller saknade som direkt konsekvens av en händelse.

Antal drabbade inkluderar antal sjuka och skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller förstörd.

Statistiken för år 2020 gäller döda och smittade av covid 19.

Åren 2005-2014 är referensperiod för denna indikator enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering. Befolkningsdata från SCB.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.5.2 – Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till BNP

Nyckeltal

2020

0kr

är den direkta ekonomiska förlusten till följd av katastrofer i förhållande till Sveriges BNP

Tabell

Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till BNP

Kronor och andel i procent av BNP

  Kronor Andel i procent av BNP
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.5.3 - Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai FDRR 2015-2030

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 1.5.4 - Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 1.a – Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av fattigdom.

Indikator 1.a.1 - Totalt officiellt utvecklingsbidrag from alla givare som fokuserar på fattigdomsbekämpning.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 1.a.2 - Andel av den totala statliga budgeten som anslås till grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social trygghet)

Nyckeltal

2020

66%

av den totala statliga budgeten i Sverige anslås till grundläggande tjänster

Diagram

Den totala offentliga budgeten som anslås till grundläggande tjänster

Andel i procent

1.a.2

Delmål 1.b – Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv [redovisas ej]

Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.

Indikator 1.b.1 – Offentliga utgifter på det sociala området som går till fattiga

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå