Till innehåll på sidan

Delmål 10.2 – Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Indikator 10.2.1 - Andelen personer som lever på under 50 procent av medianinkomsten

Nyckeltal

2020

8,1%

av kvinnor i Sverige lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 % av medianinkomsten

2020

8,1%

av män i Sverige lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 % av medianinkomsten

Diagram

Befolkning med en inkomst lägre än 50 procent av medianinkomsten

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

10.2.1

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 10.2.2(N) - Andel som oftast deltar i politiska diskussioner

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018-2019

34%

av kvinnor i Sverige deltar oftast i politiska diskussioner

2018-2019

40%

av män i Sverige deltar oftast i politiska diskussioner

Diagram

Personer som oftast deltar i politiska diskussioner

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram: Personer som oftast deltar i politiska diskussioner

Indikator 10.2.3(N) - Valdeltagande totalt och i olika grupper

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

87%

var valdeltagandet i riksdagsvalet

Diagram

Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Röstande i  procent av röstberättigade kvinnor resp. män

Diagram: Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Diagram

Valdeltagande i riksdagsval 2018 i olika grupper efter kön

Röstande i procent av röstberättigade i rep. grupp

Diagram: Valdeltagande i riksdagsval 2018 i olika grupper efter kön

Källa: Allmänna val, valdeltagandeundersökningen, SCB

Uppgifterna är totalräknade och kommer från SCB:s Valdeltagandeundersökning. Uppgifter om med respektive utan funktionsnedsättning kommer dock från SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden. Samtliga uppgifter avser svenska medborgare folkbokförda i Sverige.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10