Till innehåll på sidan

Delmål 12.1 - Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

Indikator 12.1.1 - Länder som utvecklar, anpassar eller genomför policyinstrument som syftar till att stödja omställning till hållbar konsumtion och produktion

Nyckeltal

2020

JA

Sverige utvecklar, anpassar eller genomför policyinstrument som syftar till att stödja omställning till hållbar konsumtion och produktion

Indikator 12.1.2(N) - Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

93miljoner ton

är mänden koldioxidekvivalenter i svenska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och i andra länder

Diagram

Utsläpp av växthusgaser i Sverige och i andra länder från svensk konsumtion

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

12.1.2(N)_A

Diagram

Växthusgasutsläpp från konsumtion efter område

Ton koldioxidekvivalenter per capita

12.1.2(N)_B

Källa: Miljöpåverkan från hushållens konsumtion efter ändamål COICOP och ämne, SCB och Miljöpåverkan från konsumtion efter produktgrupp SPIN 2007, användning och ämne, SCB

Slutlig konsumtion (exklusive export) är en samlingsbeteckning för privat och offentlig konsumtion och investeringar. I diagrammet redovisas privat konsumtion per produktgrupp. Offentlig konsumtion innebär den konsumtion som stat, landsting och kommuner utför, medan investeringar är bruttoinvesteringar som näringsliv och offentlig sektor gör och som innebär köp av t.ex. maskiner, byggnader och vägar.

Se även: SVERIGES MILJÖMÅL, Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 12.1.3(N) - Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

12mg

aktiv substans antibiotika per kg levandevikt såldes i Sverige för användning till livsmedelsproducerande djur

Diagram

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Milligram aktiv substans per kg levandevikt (mg/PKU)

12.1.3(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-22