Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Läs mer om mål 16 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 16.1 – Minska våldet i världen

Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Indikator 16.1.1 - Antalet mordoffer per 100 000 invånare

Nyckeltal

2020

25konstaterade fall

av dödligt våld i Sverige där brottsoffret är kvinna

2020

99konstaterade fall

av dödligt våld i Sverige där brottsoffret är man

Diagram

Konstaterade fall av dödligt våld

Per 100 000 kvinnor, män, samtliga

16.1.1

Indikator 16.1.2 - Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 16.1.3 - Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott och trakasserier

Diagram

Utsatt för olika brott, 2020

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

16.1.3

Indikator 16.1.4 - Andel av befolkningen som känner sig trygga när de är ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen

Nyckeltal

2020

36%

av kvinnor känner sig otrygga i Sverige vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet

2020

19%

av män känner sig otrygga i Sverige vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet

Diagram

Upplevelse av trygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

16.1.4

Delmål 16.2 – Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld [redovisas ej]

Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Indikator 16.2.1 - Andelen barn (1–17 år) som har blivit utsatta för fysisk eller psykisk misshandel av vårdnadshavare

Sverige saknar statistik för denna indikator.

Indikator 16.2.1(P) - Andel barn som någon gång blivit utsatta för någon form av fysisk eller psykologisk misshandel, försummelse eller bevittnande av våld i hemmet

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 16.2.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Denna indikator är under utredning

Indikator 16.2.2 - Offer för människohandel efter typ av brott

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.2.3 - Andelen unga kvinnor och män i åldrarna 18–29 år som har utsatts för sexuellt våld före 18 års ålder

Sverige saknar statistik för denna indikator.

Delmål 16.3 – Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

Indikator 16.3.1 - Andelen våldsoffer som har anmält brott till behörig myndighet eller annan officiellt utsedd mekanism för konflikthantering

Denna indikator är under utredning.

Indikator 16.3.2 - Häktade i väntan på dom

Nyckeltal

2021

28%

andel häktade kvinnor i väntan på dom i Sverige

2021

26%

andel häktade män i väntan på dom i Sverige

Tabell

Häktade och pågående fängelseverkställigheter

Antal och andel i procent av kvinnor, män, samtliga, barn

  Antal Procent
  Kvinnor Män Samtliga Barn Kvinnor Män Samtliga Barn
2021                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 449 7 285 7 734 21 100 100 100 100
varav häktade 127 1 920 2 047 21 28 26 26 100
2020                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 433 6 828 7 261 22 100 100 100 100
varav häktade 122 1 863 1 985 21 28 27 27 95
2019                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 407 6 275 6 682 23 100 100 100 100
varav häktade 122 1 726 1 848 23 30 28 28 100
2018                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 344 5 735 6 079 22 100 100 100 100
varav häktade 100 1 586 1 686 19 29 28 28 86
2017                
Totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter 347 5 307 5 654 20 100 100 100 100
varav häktade 97 1 409 1 506 20 28 27 27 100

Källa: Statistik och fakta, Kriminalvården

Redovisat antal häktade och pågående fängelseverkställigheter baseras på tvärsnitt den 1 oktober för respektive år. Barn avser klienter under 18 år.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 16.3.3 - Andel av befolkningen som har varit med om en tvist under de senaste två åren och som har haft tillgång till en formell eller informell mekanism för tvistlösning, fördelat på typ av mekanism

Denna indikator är under utredning

Delmål 16.4 – Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden [redovisas ej]

Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Indikator 16.4.1 - Totalt värde av olagliga finansiella in- och utflöden (i aktuell US-dollar)

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå.

Indikator 16.4.2 - Andelen beslagtagna, upphittade eller överlämnade vapen vars olagliga ursprung eller sammanhang har spårats eller fastställts av behörig myndighet i linje med internationella instrument

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Delmål 16.5 – Bekämpa korruption och mutor [redovisas ej]

Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Indikator 16.5.1 - Andel personer som betalat en muta eller fått förfrågan om att betala en muta

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.5.2 Andelen företag som har haft kontakt med minst en offentlig företrädare och som har betalat en muta till en offentlig företrädare eller har fått en förfrågan om att muta en offentlig företrädare

Sverige saknar statistik för denna indikator.

Delmål 16.6 – Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner [redovisas ej]

Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Indikator 16.6.1 - Primära offentliga utgifter som andel av den ursprungligen godkända statsbudgeten

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.6.2 - Andel av befolkningen som är nöjd med sin senaste erfarenhet av offentlig verksamhet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Delmål 16.7 – Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Indikator 16.7.1 - Andel positioner i nationella och lokala institutioner fördelat på kön, ålder, personer med funktionsnedsättning och andra befolkningsgrupper

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.7.2 - Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattandet är inkluderande och lyhört

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar.

Indikator 16.7.3(N) - Valdeltagande totalt och i olika grupper

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

87%

var valdeltagandet i riksdagsvalet

Diagram

Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Röstande i procent av röstberättigade kvinnor resp. män

Valdeltagande i riksdagsval bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Diagram

Valdeltagande i riksdagsval 2018 i olika grupper

Röstande i procent av röstberättigade i rep. grupp

Diagram: Valdeltagande i riksdagsval 2018 i olika grupper

Källa: Allmänna val, valdeltagandeundersökningen, SCB

Uppgifterna är totalräknade och kommer från SCB:s Valdeltagandeundersökning. Uppgifter om med respektive utan funktionsnedsättning kommer dock från SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden. Samtliga uppgifter avser svenska medborgare folkbokförda i Sverige.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 16.8 – Stärk utvecklingsländernas roll i den globala styrningen [redovisas ej]

Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

Indikator 16.8.1 - Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer.

Delmål 16.10 – Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Indikator 16.10.1 - Antalet fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med mänskliga rättigheter

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder.

Indikator 16.10.2 - Länder vars grundlagar garanterar allmänheten tillgång till information

Nyckeltal

År 1766

skrev Sverige, som det första landet i världen, in pressfrihet i grundlagen

Indikator 16.10.3(N) - Hot och våld mot vissa yrkesgrupper 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning.

Delmål 16.a – Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet

Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Indikator 16.a.1 - Förekomst av oberoende institutioner som ansvarar för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna

Nyckeltal

År 2017

utsågs Diskrimineringsombudsmannen till Sveriges oberoende nationella institution med ansvar för mänskliga rättigheter

Delmål 16.b – Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Indikator 16.b.1 - Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling  baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt

Nyckeltal

2021

13%

av kvinnor i Sverige uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling

2021

8%

av män i Sverige uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Diagram

Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Andelar i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

16.b.1_A

Källa: Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Personer som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt. 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling, 2021

Andelar i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Kvinnor Män
  16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
Kön 16 7 3 1 1 1 1 0
Sexuell identitet, könsöverskridande identitet och/eller uttryck 3 1 0 0 1 1 0 0
Ålder 6 2 1 2 2 1 1 1
Funktionsnedsättning 2 1 1 1 1 1 1 1
Religion 2 0 1 0 2 1 1 0
Etnisk tillhörighet och hudfärg 4 3 2 0 5 4 2 1
Utseende 8 3 1 0 3 3 1 0
Vet inte 5 3 2 2 4 3 2 1

Källa: Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Personer som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22