Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är viktiga komponenter för att målen ska nås. Målet utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

För Sverige betyder det att regeringen, myndigheterna, den privata sektorn och det samlade civilsamhället behöver arbeta tillsammans. Sverige behöver också samverka utanför sina egna gränser för att stödja genomförandet av agendan globalt.

Läs mer om mål 17 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 17.1 – Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter

Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter.

Indikator 17.1.1 – Statliga inkomster som andel av BNP

Nyckeltal

2020

43%

av Sveriges BNP kommer från inkomster från skatter och sociala avgifter

Diagram

Totala obligatoriska skatter och sociala avgifter

Andel i procent av BNP

17.1.1

Indikator 17.1.2 – Statens utgifter i relation till inhemska skatter

Nyckeltal

2020

76%

av svenska statens utgifter finansieras av inhemska skatter

Diagram

Statens utgifter som finansieras av inhemska skatter

Andel i procent av statens utgifter

17.1.2

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 17.2 – Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd

De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

Indikator 17.2.1 – Offentligt utvecklingsbistånd som andel av bruttonationalinkomsten (BNI)

Nyckeltal

2020

1,14%

av Sveriges BNI går till offentligt utvecklingsbistånd

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd (ODA)

Andel i procent av bruttonationalinkomsten (BNI)

17.2.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)


Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 17.3 – Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländerna [redovisas ej]

Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.

Indikator 17.3.1 – Utländska direktinvesteringar (FDI), offentligt utvecklingsbistånd och syd–syd-samarbetet som andel av BNI

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

Indikator 17.3.2 – Volym av remitteringar (i US-dollar) som andel av BNP

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

Delmål 17.4 – Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning [redovisas ej]

Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska skuldbördan.

Indikator 17.4.1 – Skuldbetalningar som andel av exporten av varor och tjänster

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

Delmål 17.5 – Investera i de minst utvecklade länderna [redovisas ej]

Indikator 17.5.1 – Antalet länder som antar och genomför investeringsvänliga regleringar för utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 17.6 – Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande.

Indikator 17.6.1 – Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare fördelat på hastighet

Tabell

Fasta bredbandsabonnemang

Antal fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare fördelat på hastighet

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hastighet            
- över 144 kbit/s och under 2 Mbit/s 0,20 0,12 0,07 0,09 0,08 0,10
- 2 Mbit/s och över samt under 10 Mbit/s 5,56 4,41 3,52 2,51 1,78 1,22
- 10 Mbit/s och över samt under 30 Mbit/s 8,47 7,30 5,91 4,61 4,05 3,42
- 30 Mbit/s och över samt under 100 Mbit/s 4,86 3,20 2,94 2,85 2,66 2,50
- 100 Mbit/s och över samt under 1000 Mbit/s 16,07 21,42 24,72 27,58 29,13 31,15
- 1000 Mbit/s och över 0,22 0,36 0,95 1,20 1,40 2,08
Alla hastigheter 35,39 36,81 38,09 38,53 39,11 40,27

Delmål 17.7 – Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer [redovisas ej]

Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

Indikator 17.7.1 – Totalt bistånd till utvecklingsländer för att främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 17.8 – Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna

Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Indikator 17.8.1 – Andelen individer som använder internet

Nyckeltal

2021

88%

av kvinnor 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag

2021

89%

av män 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag

Tabell

Personer 16-85 år som använder internet i stort sett varje dag

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  2021 2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
16-24 år 97 99 94 93 100 90 96 92
25-34 år 98 96 98 99 97 95 94 88
35-44 år 97 96 94 98 98 96 93 94
45-54 år 93 94 99 96 92 97 93 93
55-64 år 89 87 89 93 94 88 89 80
65-74 år 78 78 76 72 69 77 71 68
75-85 år 50 61 44 54 48 47 34 52

Tabell

Inrikes/utrikes födda som använder internet i stort sett varje dag

Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp

  2021 2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Inrikes födda 89 90 89 90 89 88 86 89
Utrikes födda 85 88 82 88 83 87 76 66

Delmål 17.9 – Öka kapaciteten för implementerring av globala målen i utvecklingsländer

Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

Indikator 17.9.1 – Ekonomiskt och tekniskt stöd från Sverige till utvecklingsländer

Nyckeltal

2020

3 923,81mkr

bidrar Sverige med i ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländer

Diagram

Svenskt ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländerna

17.9.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 17.10 – Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen [redovisas ej]

Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.

Indikator 17.10.1 – Globalt viktad genomsnittlig tullsats

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder

Delmål 17.11 – Öka utvecklingsländers export [redovisas ej]

Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.

Indikator 17.11.1 – Utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten 

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

Delmål 17.12 – Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna [redovisas ej]

Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för import från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta marknadstillträde.

Indikator17.12.1 – Vägda genomsnittliga tullsatser som utvecklingsländerna, de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling möter

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer

 

Delmål 17.13 – Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen [redovisas ej]

Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.

Indikator 17.13.1 – Makroekonomisk instrumentpanel

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 17.14 – Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

Indikator 17.14.1 – Länder med mekanismer för att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling 

Nyckeltal

JA

Sverige har mekanismer för att föra en inhemsk samstämmig politik genom politiken för global utveckling (PGU) och genom remissförfaranden, jämställdhetsintegrering samt klimat- och miljöintegreringar.

Delmål 17.15 – Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå globala målen

Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Indikator 17.15.1 – Användning av ländernas egna resultatramverk och planeringsverktyg från aktörer som tillhandahåller utvecklingssamarbete

Nyckeltal

2018

58%

av svenska utvecklingsinsatser i partnerländer använder ländernas egna resultatramverk och planeringsverktyg

Delmål 17.16 – Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Indikator 17.16.1 – Länder som rapporterar om framgångar i ramverken för uppföljning av effektivt internationell utvecklingssamarbete mellan flera parter som bidrar till att målen för hållbar utveckling nås

Nyckeltal

2018

JA

framgångar rapporteras för Sverige i ramverken för effektivt internationellt utvecklingssamarbete mellan flera parter som bidrar till att målen för hållbar utveckling nås

Delmål 17.17 – Uppmuntra effektiva partnerskap [redovisas ej]

Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Indikator 17.17.1 – Belopp i US-dollar som anslås till offentlig-privata partnerskap för infrastruktur

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 17.18 – Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data

Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling, för att avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

Indikator 17.18.1 – Indikator om statistisk kapacitet för SDG-uppföljning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 17.18.2 – Länder som har en nationell statistiklagstiftning som uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik

Nyckeltal

JA

Sveriges nationella statistiklagstiftning uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik

Indikator 17.18.3 – Länder med en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd

Nyckeltal

JA

Sverige har en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd

Delmål 17.19 – Utveckla nya sätt att mäta framsteg

Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

Indikator 17.19.1 – Offentligt utvecklingsbistånd till stöd för uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna

Nyckeltal

2020

97mkr

i svenskt offentligt utvecklingsbistånd går till statistisk kapacitet i utvecklingsländerna

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd (ODA) till kapacitetsutveckling på statistikområdet

17.19.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 17.19.2 – Länder som har utfört minst en hushålls- och bostadsräkning de senaste 10 åren och har uppnått full registrering av födelser och dödsfall

Tabell

Hushålls- och bostadsräkningar och folkbokföringssystem i Sverige

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011
Utfört minst en hushålls- och bostadsräkning de senaste 10 åren             Ja
Har uppnått mer än 90 procent registrering av födelser Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
Har uppnått minst 75 procent registrering av dödsfall Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Senast uppdaterad: 2022-03-22