Till innehåll på sidan

Delmål 17.12 – Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för import från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta marknadstillträde.

Indikator17.12.1 – Vägda genomsnittliga tullsatser som utvecklingsländerna, de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling möter

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer