Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 2 – Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Målet spänner över en rad ämnesområden, med den gemensamma nämnaren att säkra människors tillgång till näringsriktig mat på kort och lång sikt. Här ingår bland annat kosthållning, miljögifter, bevarande av genetisk mångfald och hållbart jordbruk.

Läs mer om mål 2 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 2.1 - Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Indikator 2.1.1 - Förekomst av undernäring (i meningen otillräckligt intag av mat)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 2.1.2 - Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i befolkningen, baserat på Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 2.1.3(N) - Miljögifter i modersmjölk och blod

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Miljögifter i modersmjölk och blod

Andel i procent jämfört med basår 1996 resp. 1997

2.1.4(N)

Källa: Förändringar i halter av vissa långlivade organiska ämnen i modersmjölk från förstföderskor från Uppsalaregionen i relation till 1996 års värde - SVERIGES MILJÖMÅL, Livsmedelsverket

Metoden för beräkning av underlagsdata till indikatorn förändrades inför 2022-års rapportering. Tidigare redovisades indikatorn utifrån regressionslinjer. Numera visas förändringar i medianhalter.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 2.2 - Utrota alla former av felnäring

Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

Indikator 2.2.1 - Förekomst av tillväxthämning hos barn under 5 års ålder

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 2.2.2 - Förekomst av under- och övervikt hos barn under 5 års ålder

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 2.2.3 - Förekomst av anemi hos kvinnor i åldrarna 15-49 år, efter graviditetsstatus

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.2.4(N) - Förekomst av övervikt och fetma

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

46%

av kvinnor i Sverige 16-84 år är överviktiga

2021

58%

av män i Sverige 16-84 år är överviktiga

Diagram

Befolkning 16-84 år med övervikt och fetma med BMI 25 eller högre, självrapporterat

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

2.2.4(N)

Indikator 2.2.5(N) - Indikator om övervikt eller fetma hos barn och äldre

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.2.6(N) - Indikator om undervikt

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.2.7(N) - Indikator om undernäring bland äldre

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Delmål 2.3 - Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter [redovisas ej]

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till värdeskapande och sysselsättning utanför jordbruket.

Indikator 2.3.1 - Produktionsvolym per arbetsenhet (jordbruk/boskapsskötsel/skogsbruk)

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 2.3.2 - Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare fördelat på kön och urbefolkningsstatus

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Delmål 2.4 - Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Indikator 2.4.1 - Andelen jordbruksareal som brukas med produktivt och hållbart jordbruk

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.4.2(N) - Jordbrukets produktionsvolym

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Jordbrukets produktionsvärde

Miljoner kronor, i 2015-års priser

2.4.2(N)

Indikator 2.4.3(N) - Arbetskraftsproduktivitet i jordbruket (real faktorinkomst/årsverke)

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Arbetskraftsproduktivitet i jordbruket

Real faktorinkomst per årsverke, index 2014-2016=100

2.4.3(N)

Indikator 2.4.4(N) - Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

12,1mg

aktiv substans i antibiotika per kg levandevikt såldes i Sverige för användning till livsmedelsproducerande djur

Diagram

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Milligram aktiv substans per kg levandevikt (mg/PKU)

2.4.4(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 2.4.5(N) - Populationsindex för gräsmarksfjärilar och fåglar

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Populationsindex för gräsmarksfjärilar

Index 2010=1

2.4.5(N)_A

Källa: Svensk Dagfjärilsövervakning, Lunds universitet

Populationsutvecklingen för de tolv svenska arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar, Grassland Butterfly Indicator.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Fåglar och fjärilar i odlingslandskapet

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Populationsindex för fåglar i odlingslandskapet

Index 1998=100

2.4.5(N)_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 2.4.6(N) - Ekologisk odling i slättbygd

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

14%

av den svenska åkermarken i slättbygd är ekologiskt odlad

Diagram

Ekologiskt odlad åkermark i slättbygd

Andel i procent av total åkermark i slättbygd

2.4.6(N)

Indikator 2.4.7(N) - Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Kilo per hektar jordbruksmark

2.4.7(N)

Källa: Gross nutrient balance, Eurostat

Ökningen 2018 förklaras av årets sommartorka.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 2.5 - Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

Indikator 2.5.1 - Antalet växt- och djurgenetiska resurser för mat och jordbruk som säkras i genbanker

Tabell

Svenska genetiskt individuella fröprover eller plantindivider i NordGens samlingar

Antal accessioner

 Accepterade för långtidsbevarandeTemporärt bevarandeBedömning pågår
2021 13 718 1 374 100
2019 13 669 1 264 281
2015 14 367 606 360

Källa: NordGen, kontakta NordGen för mer information

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Svenska genetiskt individuella plantindivider i Nationella genbankens samlingar

Antal accessioner

År 2021Accepterade för långtidsbevarandeTemporärt bevarandeBedömning pågår
Köksväxter 249 10 53
Fruktträd 350 0 0
Bärväxter 118 50 50

Källa: Nationella genbanken, kontakta Nationella genbanken för mer information

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 2.5.2 - Andelen lokala husdjursraser som klassas som hotade

Nyckeltal

2021

86%

av lokala raser i Sverige klassas som hotade

Tabell

Lokala raser efter hotstatus

Antal och andel i procent

  Hotade Inte hotade Okänd hotstatus
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel
2021 45 86 2 4 5 10
2019 41 79 9 17 2 4
2014 31 63 12 24 6 12

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 2.a - Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

Indikator 2.a.1 - Andel av statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP

Nyckeltal

2020

0,4%

är andelen av Sveriges statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP

Tabell

Agricultural Orientation Index (AOI)

Andel i procent av statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP

  AOI
2020 0,37
2019 0,37
2018 0,38
2017 0,30
2016 0,32
2015 0,30
2014 0,37
2013 0,37

Indikator 2.a.2 Offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd plus andra offentliga flöden) till utvecklingsländer till jordbrukssektorn 

Nyckeltal

2020

1 578,3mkr

i svenskt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer går till jordbrukssektorn

Diagram

Nettobelopp av det svenska offentliga utvecklingsbiståndet som går till jordbrukssektorn

2.a.2

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Jordbruk inkluderar sektorerna jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling.

Offentliga flöden inkluderar offentligt utvecklingsbistånd (ODA) och andra offentliga flöden (OOF).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 2.b - Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter [redovisas ej]

Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

Indikator 2.b.1 - Exportsubventioner för jordbruksprodukter

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Delmål 2.c - Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation [redovisas ej]

Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.

Indikator 2.c.1 - Indikator för svängningar i livsmedelspriser

Denna indikator är inte relevant för Sverige