Till innehåll på sidan

Delmål 3.4 – Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Indikator 3.4.1 - Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna

Diagram

Dödlighet i gruppen 30-69 år på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna

Antal döda per 100 000 kvinnor respektive män

3.4.1

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.4.2 - Dödlighet i självmord

Nyckeltal

2020

326kvinnor

döda av självmord i Sverige

2020

842män

döda av självmord i Sverige

Diagram

Självmord

Antal döda på 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.4.2

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Dödlighet i självmord

Antal självmord per 100 000 invånare utifrån ålder (35-69 år) och utbildningsbakgrund

3.4.2_B

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Indikator 3.4.3(N) - Återstående medellivslängd

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

 

Nyckeltal

2021

84,8år

är medellivslängden för kvinnor i Sverige

2021

81,2år

är medellivslängden för män i Sverige

Diagram

Återstående medellivslängd i befolkningen

Från födelsen, antal återstående år för kvinnor, män

3.4.3(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Återstående medellivslängd i befolkningen efter utbildningsnivå

Från 30 års ålder, antal återstående år för kvinnor, män födda i Sverige

3.4.3(N)_B

Indikator 3.4.4(N) - Självskattad hälsa

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. 

Nyckeltal

2020

74%

av kvinnor i Sverige bedömer sin hälsa som bra

2020

78%

av män i Sverige bedömer sin hälsa som bra

Diagram

Självskattad bra hälsa bland personer 16 år och äldre

Andel i procent av kvinnor, män

3.4.4 (N)_A

Källa: Hälsotillstånd, fysiska och psykiska besvär efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Uppgifterna kommer från en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Dessa återfinns i SCB:s statistikdatabas.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Nationella folkhälsoenkäten, nationella och regionala resultatSkolbarns hälsovanor, nationella resultatSjälvskattat allmänt hälsotillstånd

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Självskattad bra hälsa bland personer

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

3.4.4 (N)_B

Källa: Hälsotillstånd, fysiska och psykiska besvär efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Uppgifterna kommer från en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Dessa återfinns i SCB:s statistikdatabas.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Nationella folkhälsoenkäten, nationella och regionala resultatSkolbarns hälsovanor, nationella resultatSjälvskattat allmänt hälsotillstånd.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.4.5(N) - Besvär av trafikbuller i eller i närheten av bostaden

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

5%

av kvinnor i Sverige har svårt att somna/blir väckt i hemmet på grund av buller

2021

6%

av män i Sverige har svårt att somna/blir väckt i hemmet på grund av buller

Tabell

Personer som uppger att det är svårt att sova/blir väckt på grund av buller i hemmet

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

  Ålder Kvinnor Män Samtliga
2021 16-84 år 5 6 5
2020 16-84 år 3 3 3
2018 16-84 år 4 3 3
2015 18-84 år 4 3 3
2007 18-80 år 3 2 3

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

2007 och 2015 var källan Miljöhälsoenkäten.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Miljöhälsoenkäten, nationella och regionala resultat

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Personer som uppger att det är svårt att sova/blir väckt på grund av buller i hemmet

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

3.4.5(N)_B

Indikator 3.4.6(N) - Psykisk påfrestning bland vuxna (16-84 år) efter kön

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

42%

av kvinnor i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande

2021

37%

av män i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande

Diagram

Psykisk påfrestning bland vuxna (16-84 år) efter kön

Andel i procent av kvinnor, män

3.4.6(N)

Indikator 3.4.7(N) - Psykiska och somatiska besvär bland skolelever

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Skolelever som uppger minst 2 besvär oftare än 1 gång i veckan under de senaste 6 månaderna

Andelar i procent av flickor, pojkar i resp. ålder

Diagram: Skolelever som uppger minst 2 besvär oftare än 1 gång i veckan under de senaste 6 månaderna efter kön och ålder