Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera utmaningar världen står inför som fattigdom, klimatförändringar och inkluderande tillväxt. Målet innefattar tillgång till energi, övergång från fossilbränslen till renare bränslen och ett fördubblande av den globala takten i energieffektiviseringen till 2030.

Läs mer om mål 7 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 7.1 – Tillgång till modern energi för alla

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Indikator 7.1.1 - Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet

Nyckeltal

100%

av befolkningen i Sverige har tillgång till elektricitet

Indikator 7.1.2 - Andel av befolkningen som primärt förlitar sig på hållbara bränslen och ren teknik för matlagning och belysning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 7.2 – Öka andelen förnybar energi i världen

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Indikator 7.2.1 - Andelen förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen

Nyckeltal

2019

56%

av den slutliga energianvändningen i Sverige utgörs av förnybar energi

Tabell

Förnybar energi i Sverige

Andel i procent av den totala slutliga energianvändningen

  Värme, kyla, industri m.m. El Transporter Totalt
2019 66 71 30 56
2018 65 66 30 55
2017 66 66 27 54
2016 66 65 27 53
2015 65 66 21 53
2014 65 63 19 52
2013 64 62 15 51
2012 63 60 14 50
2011 60 60 12 48
2010 59 56 10 47
2009 61 58 9 48
2008 58 54 9 45
2007 56 53 8 44
2006 54 52 8 42
2005 51 51 7 41

Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och Eurostat

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Andel energi från förnybara energikällor.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Förnybar energi i Sverige

TWh

  Biobränslen Vattenkraft Vindkraft Värmepumpar Solenergi Totalt Statistisk överföring till Norge Förnybar energi i målberäkning Total energianvändning
2019 126 67 21 17 1 231 6 225 399
2018 124 66 18 17 1 226 5 221 405
2017 126 66 17 16 0 226 5 220 407
2016 123 66 16 16 0 221 5 216 405
2015 119 67 14 14 0 214 4 210 396
2014 114 65 11 14 0 204 3 202 389
2013 114 68 9 14 0 205 2 203 401
2012 117 69 7 14 0 207 0 206 411
2011 109 69 5 14 0 197   197 407
2010 117 68 3 11 0 200   200 425
2009 107 68 3 11 0 189   189 394
2008 104 67 2 10 0 183   183 409
2007 103 69 1 9 0 182   182 415
2006 98 68 1 8 0 175   175 411
2005 92 68 1 7 0 168   168 413

Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och Eurostat

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Andel energi från förnybara energikällor.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 7.3 – Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Indikator 7.3.1 - Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd energi och BNP

Nyckeltal

2019

21%

har energiintensiteten i Sverige minskat sedan 2008

Tabell

Total tillförsel exkl. utrikes transport och icke-energiändamål per BNP

Andel i procent, basår 2008

  Procent
2019 ‑21,0
2018 ‑18,5
2017 ‑17,6
2016 ‑15,5
2015 ‑18,3
2014 ‑9,6
2013 ‑6,6
2012 ‑3,1
2011 ‑4,8
2010 ‑2,4
2009 ‑3,1
2008 0,0

Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och SCB

Sverige har ett nationellt sektorsövergripande mål om en minskad energiintensitet med 20 procent mellan 2008 och 2020.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 7.3.2(N) - Indikator om energieffektivitet och investeringar i nationell kontext

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Delmål 7.a – Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

Indikator 7.a.1 - Finansiella flöden (offentligt utvecklingsbistånd plus andra offentliga flöden) till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi samt förnybar energiproduktion, inklusive hybridsystem

Nyckeltal

2020

751mkr

är det offentliga flödet från Sverige till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi och förnybar energiproduktion

Diagram

Finansiella flöden till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi samt förnybar energiproduktion, inklusive hybridsystem

7.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Offentliga flöden inkluderar offentligt utvecklingsbistånd (ODA) och andra offentliga flöden (OOF). Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 7.b – Bygga ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna [redovisas ej]

Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 7.b.1 - Installerad kapacitet för genererande av förnybar energi i utvecklingsländer

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer