Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Genom att främja produktiv verksamhet, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring och säkerställa jämställda och anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som  inkluderar hela samhället. Tillgång till en god arbetsmiljö, utbildning och socialförsäkringar är viktiga faktorer som bidrar till anständiga arbetsvillkor  liksom avskaffande av osäkra anställningar med dålig lön.

Läs mer om mål 8 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 8.1 – Hållbar ekonomisk tillväxt

Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

Indikator 8.1.1 - Årlig tillväxt i BNP per capita

Nyckeltal

2019

0,3%

är den årlig tillväxten (volymutvecklingen) för BNP per capita i Sverige

Diagram

BNP-tillväxt per capita

Volymutveckling i procent

8.1.1

Källa: Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, SCB

Uppgifter om medelfolkmängden hämtas från SCB:s befolkningsstatistik.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 8.2 – Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Indikator 8.2.1 Årlig tillväxt i BNP per sysselsatt

Nyckeltal

2019

0,3%

är den årliga tillväxten (volymutvecklingen) för BNP per sysselsatt i Sverige

Diagram

BNP-tillväxt per sysselsatt

Volymutveckling i procent

8.2.1

Källa: Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar, SCB

Uppgifter om medelfolkmängden hämtas från SCB:s befolkningsstatistik.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 8.3 – Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet [redovisas ej]

Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.3.1 Andelen sysselsatta inom den informella sektorn av totalt sysselsatta

Sverige saknar statistik för denna indikator

8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 8.3.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Indikator 8.4.1 Materialfotavtryck

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 8.4.2 Inhemsk materialkonsumtion

Nyckeltal

2020

25ton

är mängden materialkonsumtion per capita i Sverige

Diagram

Inhemsk materialkonsumtion

Totalt, per capita och andel av BNP, index 1998=100

8.4.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Inhemsk materialkonsumtion motsvarar den mängd material som utvinns i landet, plus det material som importerats minus det material som exporterats.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

 

 

Delmål 8.5 – Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Indikator 8.5.1 Genomsnittlig månadslön för anställda

Nyckeltal

2020

34 200kr

är den genomsnittliga månadslönen i Sverige för anställda kvinnor

2020

37 900kr

är den genomsnittliga månadslönen i Sverige för anställda män

Diagram

Genomsnittlig månadslön för anställda

Månadslön i kronor för kvinnor, män

8.5.1_A

Diagram

Genomsnittlig månadslön för anställda, 2020

Månadslön i kronor för kvinnor, män i respektive åldersgrupp

8.5.1_B

 

Indikator 8.5.2 Arbetslöshet

Nyckeltal

2020

8,4%

av kvinnor 16-64 år i Sverige är arbetslösa

2020

8,5%

av män 16-64 år i Sverige är arbetslösa

Diagram

Arbetslösa 16-64 år

Andel i procent av kvinnor, män

8.5.2_A

Diagram

Arbetslöshet

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

8.5.2_B

Tabell

Arbetskraftstillhörighet bland personer med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen 16-64 år

Andel i procent av kvinnor, män

  2020 2019 2018
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
I arbetskraften            
Personer med funktionsnedsättning 73 75 72 78 69 74
Övriga 83 88 84 88 85 89
Sysselsatta            
Personer med funktionsnedsättning 67 68 66 72 61 66
Övriga 76 81 80 82 80 84
Arbetslösa            
Personer med funktionsnedsättning 8 10 9 7 11 11
Övriga 9 8 5 7 6 6
Ej i arbetskraften            
Personer med funktionsnedsättning 27 25 28 22 31 26
Övriga 17 12 16 12 15 11

Delmål 8.6 – Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Till 2020 väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Indikator 8.6.1 Andelen ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar (NEET)

Nyckeltal

2020

6,3%

av 15-24 åriga kvinnor i Sverige varken arbetar eller studerar

2020

6,6%

av 15-24 åriga män i Sverige varken arbetar eller studerar

Diagram

Unga 15-24 år som varken arbetar eller studerar (NEET)

Andel i procent av kvinnor, män i respektive åldersgrupp

8.6.1

Delmål 8.7 – Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete [redovisas ej]

Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Indikator 8.7.1 - Andelen och antalet barn 5–17 år som är involverade i barnarbete

Sverige saknar statistik för denna indikator

Delmål 8.8 – Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Indikator 8.8.1 - Arbetsskador

Tabell

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetsolyckor med dödlig utgång

Antal och per 1 000 sysselsatta, kvinnor, män

  Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro Arbetsolyckor med dödlig utgång
  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
  Antal per 1 000 sysselsatta Antal per 1 000 sysselsatta Antal per 1 000 sysselsatta Antal Antal Antal per 100 000 sysselsatta
2020 14 829 6 18 216 7 33 045 7 1 23 24 0,4
2019 14 872 6 19 876 8 34 748 7 5 31 36 0,9
2018 13 817 6 19 398 8 33 215 7 3 47 50 1,0
2017 13 725 6 19 318 8 33 043 7 3 41 44 0,9
2016 13 844 6 19 009 8 32 853 7 4 33 37 0,8
2015 13 402 6 17 900 7 31 302 7 2 32 34 0,7

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 8.8.2 - Efterlevnad av arbetstagarnas rättigheter på nationell nivå baserat på ILO:s stadgar och nationell lagstiftning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 8.8.3(N) - Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

11%

av kvinnor 16-64 år i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier på arbetet minst en gång under de senaste 12 månaderna

2019

2%

av män 16-64 år i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier på arbetet minst en gång under de senaste 12 månaderna

Diagram

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet från chefer, arbetskamrater eller andra bland personer 16-64 år

Andel i procent av sysselsatta kvinnor, män

Diagram: Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet från chefer, arbetskamrater eller andra bland personer 16-64 år efter kön

Källa: Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och ålder, Arbetsmiljöverket

Personer som svarat att de åtminstone någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats från chefer, arbetskamrater eller andra personer (som kunder, patienter, klienter, passagerare och elever).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet bland personer, 2019

Andel i procent av sysselsatta kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram: Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet bland personer, 2019

Källa: Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och ålder, Arbetsmiljöverket

Värden för personer i åldern 50-64 som utsatts för trakaserier på arbetet från chefer eller arbetskamrater har undertryckts. 

Personer som svarat att de åtminstone någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats från chefer, arbetskamrater eller andra personer (som kunder, patienter, klienter, passagerare och elever).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet för personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen

Andel i procent av sysselsatta kvinnor, män 16-64 år i respektive grupp

Diagram: Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet för personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen

Källa: Arbetsmiljöundersökningen, Arbetsmiljöverket

Personer som svarat att de åtminstone någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats
Med funktionsnedsättning menas här att man kan ha en kognitiv funktionsnedsättning som t.ex. svårt att koncentrera sig, komma ihåg, läsa, skriva eller uttrycka sig. Det kan också handla om nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga, överkänslighet, psykisk funktionsnedsättning/ohälsa, trötthet, smärta eller något liknande.

Uppgifterna kommer från en urvalsundersökning. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Värden för män med funktionsnedsättning som utsatts för sexuella trakasserier från chefer och arbetskamrater 2017 har undertryckts av kvalitetsskäl.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism

Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Indikator 8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP

Nyckeltal

2020

1,6%

är turismens andel av Sveriges BNP

Diagram

Turismens direkta bidrag till BNP

Andel i procent av BNP

8.9.1

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 8.10 – Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla [redovisas ej]

Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

Indikator 8.10.1 - Antalet kommersiella banker och bankomater per 100 000 vuxna

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 8.10.2 - Antalet vuxna med konto i en bank eller annan finansiell institution eller med en leverantör av mobila betalningstjänster

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 8.a – Öka handelsstödet AID FOR TRADE för utvecklingsländer

Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries).

Indikator 8.a.1 - Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd (Aid for Trade)

Nyckeltal

2020

2 556mkr

är Sveriges åtagande om handelsrelaterat stöd till utvecklingsländer

2020

4 458mkr

betalar Sverige ut i handelsrelaterat stöd till utvecklingländer

Diagram

Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd (Aid for Trade)

8.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 8.b – Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning [redovisas ej]

Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Indikator 8.b.1 - Förekomst av en utarbetad och tillämpad nationell strategi för ungdomssysselsättning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar