Till innehåll på sidan

Segregeringsindex efter ålder 2020

Index och antal

Ålder Index Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande
    Kvinnor Män
20-34 46,2 648 678 695 774
35-49 51,0 747 587 775 742
50-64 58,0 687 193 677 695
totalt 20-64 51,2 2 083 458 2 149 211

Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering. Indexet är beräknat på yrken enligt Svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik