Till innehåll på sidan

Undersysselsatta deltidsanställda 20–64 år efter utbildningsnivå och tid som undersysselsatt 2021

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

  Antal Procent
  1-12 veckor 13-51 veckor 52- veckor Uppgift saknas Totalt 1-12 veckor 13-51 veckor 52- veckor Uppgift saknas Totalt
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Förgymnasial 1,8 2,9 1,8 2,2 3,8 5,1 0,9 0,9 8,3 11 21,4 26 21,4 19,7 46 46,1 11,2 8,3 .. ..
Gymnasial 13,2 8,6 12 8,2 25,1 12,6 3,8 2,4 54,1 31,7 24,4 27 22,1 25,8 46,4 39,6 7 7,6 .. ..
Eftergymnasial 17 6,9 11,3 6,3 15,8 9,4 2,7 1,9 46,8 24,5 36,3 28,1 24,1 25,7 33,8 38,3 5,8 7,8 .. ..
Uppgift saknas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Totalt 32 18,4 25,2 16,9 44,8 27,1 7,4 5,3 109,4 67,8 29,2 27,2 23 25 40,9 40 6,8 7,9 .. ..

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Undersysselsatta är personer som vill öka sin arbetstid och kan börja arbeta mer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik